NAZWA SPRAWY:  DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

 

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa Wydziału – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Numer pokoju – 211 | II piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Numer telefonu: 75 77 59 900 wew. 0182
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

 

2. Wymagane dokumenty:

W celu ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, pracodawca winien, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy - kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, zgodnie z § 10 Rozporządzenia MEN  w sprawie praktycznej nauki zwodu,
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy - dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, certyfikat, świadectwo lub zaświadczenie),
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy lub w przypadku gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców,
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art.33 § 3 KPA),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości tej  pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę dokumenty/informacje niezbędnych do ich wyjaśnienia.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

3. Opłaty:

Brak opłaty lub zwolnione z opłaty.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Kwota dofinansowania:

- w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

- do 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (rozpoczęcie nauki zawodu od 1 września 2019 r.)

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

6. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

7. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów: za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec, drogą elektroniczną.

Wniosek należy złożyć do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

Ponadto pracodawcy zobowiązani są do zawiadamiania Burmistrza Miasta o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. W związku z tym prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Miasta, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Zgorzelca, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

8. Podstawa prawna:

Art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

9. Załączniki:

- wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
- wzór oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis /pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
- wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis / pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
- zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
- klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku ciążącego na administratorze

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bożena Konarzewska
Data publikacji:18.02.2013 10:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Kuziora
Data aktualizacji:23.03.2022 09:17