NAZWA SPRAWY:  DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

 

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa Wydziału – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Numer pokoju – 211 | II piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Numer telefonu: 75 77 59 942
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia: 800 136 700

 

2. Wymagane dokumenty:

W celu ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, pracodawca winien, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę - kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, zgodnie z § 10 Rozporządzenia MEN  w sprawie praktycznej nauki zwodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644 ze zm.),
  • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • kopię dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom,certyfikat, świadectwo lub zaświadczenie),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

3. Opłaty:

Brak opłaty lub zwolnione z opłaty

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów: za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec, drogą elektroniczną.

Wniosek należy złożyć do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

Ponadto pracodawcy zobowiązani są do zawiadamiania Burmistrza Miasta o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. W związku z tym prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Miasta, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Zgorzelca, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

7. Podstawa prawna:

Art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

8. Załączniki:

wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
wzór oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis
zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Bożena Konarzewska
Data publikacji:18.02.2013 10:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bożena Konarzewska
Data aktualizacji:04.09.2019 08:36