NAZWA SPRAWY:  AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

 

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa Wydziału – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Numer pokoju – 211 | II piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Numer telefonu: 75 77 59 900 wew. 0180
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

 

2. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek skierowany do Burmistrza Miasta Zgorzelec
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły o:
 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
 • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 1. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

3. Opłaty:

Brak opłaty lub zwolnione z opłaty

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Wnioski złożone do 30 czerwca każdego roku - postępowanie zakończone do 31 sierpnia każdego roku,
 • Wnioski złożone do 31 października każdego roku - postępowanie zakończone do 31 grudnia każdego roku

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów: za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec, drogą elektroniczną.

Analiza formalna dokumentów:

 • po złożeniu wniosku wraz z dokumentami zostanie przeprowadzona analiza formalna dokumentów.
 • jeżeli dokumentacja nie spełnia wymagań formalnych, Burmistrz Miasta lub upoważniona przez niego osoba wskazuje szczegółowo stwierdzone braki, wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 • jeżeli dokumentacja spełnia wymagania formalne, Burmistrz Miasta lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia Komisji.

Przeprowadzenie egzaminu
Burmistrz Miasta powołuje Komisję Egzaminacyjną, ustalając skład Komisji zapewnia w niej udział udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

Podczas egzaminu nauczyciel:

 1. prezentuje dorobek zawodowy;
 2. prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
 • zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
 • wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
 1. odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.

Wydawanie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego
Aby został wydany akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel kontraktowy powinien:

 • posiadać kwalifikacje do zajmowanego stanowiska,
 • odbyć staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy po przepracowaniu na stanowisku nauczyciela kontraktowego co najmniej 2 lat
 • zdać egzamin

 

7. Podstawa prawna:

Art. 9b ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574)

 

8. Załączniki:

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku ciążącego na administratorze

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Awans zawodowy nauczycieli
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:15.09.2008 17:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.09.2008
Informację aktualizował:Janina Kuziora
Data aktualizacji:03.08.2022 15:09