BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  6

 

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich, będących własnością  Gminy Miejskiej Zgorzelec, przeznaczonych pod zabudowę garażową.
KW Nr JG1Z/00015401/0.


Przetarg obejmuje 2 działki:

1.    Działka nr 20/68, Obr. VII, AM-6 o pow. 25 m², cena wywoławcza: 7.933 zł  wadium: 1.580 zł
2.    Działka nr 20/69, Obr. VII, AM-6 o pow. 24 m², cena wywoławcza: 7.687zł  wadium:  1.530 zł


Cena wywoławcza zawiera należny podatek VAT.

 

 

 

 

Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

 

 

Nieruchomości usytuowane w strefie pośredniej miasta w pobliżu ul. Warszawskiej w otoczeniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z ul. Warszawskiej i Powstańców Śląskich. Działki wchodzą w skład zespołu działek zabudowanych budynkami garażowymi w zabudowie szeregowej. Kształt działek jest regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski. Działki posiadają dobrą dostępność urządzeń infrastruktury technicznej.
Szczegółowy opis w/w nieruchomości w operacie szacunkowym.

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Uchwała Rady Miasta Zgorzelec Nr 310/09 z dnia 07.10.2009  roku teren w/w działek położony jest w obszarze o symbolu G13.KS-U – tereny pod obiekty komunikacji samochodowej, w zakresie: zespoły garażowe, parkingi podziemne i wielopoziomowe, miejsca postojowe.


Forma sprzedaży: na własność.

 

 

 

Forma zapłaty:   100% wylicytowanej ceny, płatna przed  zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec przed podpisaniem aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 

 

 

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłata  na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Millennium Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774 wadium najpóźniej do dnia 12 listopada 2013 r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2012 .788 z późn. zm.)do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków.
Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu
i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu oraz dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
DNIA 19 LISTOPADA 2013 ROKU
 O GODZ. 10.00 
w Urzędzie  Miasta  Zgorzelec
 
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny. 
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6,
tel. 75 77 52 888 w godz. od 7.30 do 15.30.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:08.10.2013 16:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.10.2013
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01