BURMISTRZ MIASTA ZGORZELEC
OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul.  Staszica  5/4   wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu. 

Lokal mieszkalny położony na III piętrze (poddasze) o pow. 167,50 m² składający się z 8 pokoi,  kuchni, przedpokoju i korytarza. Mieszkanie zawilgocone z wykwitami pleśni. Stolarka okienna i drzwiowa nieszczelna i wypaczona. Większość instalacji niesprawna lub odłączona. Lokal wymaga remontu i  jest niezamieszkały. W budynku znajduje się „Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia”. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 54 ( Obręb VII, AM-1 o pow. 269 m²)  wynosi 22,90%. Dla lokalu założona jest księga wieczysta Nr  JG1Z/00012950/2.
Przeznaczenie w planie: MW-U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Budynek Staszica 5 wpisany jest do rejestrów zabytków pod Nr Rej. 1228/J.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI   197.500,00 ZŁ
W TYM CENA LOKALU MIESZKALNEGO  188.316,00 ZŁ
CENA PRZYNALEŻNEGO GRUNTU   9.184,00 ZŁ


Wylicytowana cena nieruchomości zostanie obniżona o 30% z uwagi na wpisanie budynku Staszica 5 do rejestru zabytków. W związku z wpisaniem budynku do rejestru zabytków, nabywcę zobowiązuje się do zachowania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj. zachować oryginalne elementy budynku: historyczna bryła i rzut, forma dachu z ceramicznym pokryciem i facjatkami, kompozycja i wystrój elewacji (szczyt, balkony, dekoracja sztukatorska, faktura tynku, metaloplastyka balustrad), forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okienna i drzwiowa (neogotyckie drzwi wejściowe), układ przestrzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia i wystroju tj.: klatka schodowa, układ pomieszczeń, sztukaterie, balustrada klatki schodowej, piece kaflowe, stolarka drzwiowa, posadzki ceramiczne klatki schodowej. Wymagane jest przywrócenie historycznych podziałów drewnianej stolarki okiennej, z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków, tzn. profilowanie słupka i ślemienia oraz odtworzenie szprosów (wykluczony podział międzyszybowy). Wymagana jest rewaloryzacja historycznego wyglądu i kolorystyki elewacji z odtworzeniem historycznej faktury tynku, konserwacją detalu architektonicznego, uporządkowaniem reklam. Dokumentacja budowlana i konserwatorska znajduje się w zasobach WUOZ w Jeleniej Górze- karta ewidencyjna zabytku (tzw. „biała karta”), karta adresowa obiektu, projekt budowlany. Wszelkie prace przy obiekcie należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace remontowe mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Forma sprzedaży: lokal mieszkalny na własność, grunt we współużytkowanie wieczyste.

Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość:
-      I opłata za grunt wynosi 25% wylicytowanej jego ceny oraz wylicytowana cena mieszkania płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec przed podpisaniem aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
-    Następne  opłaty  roczne  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntu – 1% wylicytowanej ceny gruntu płatne do 31 marca każdego roku,
-    aktualizacja  wysokości  opłaty  rocznej  za grunt w okresach nie krótszych niż  3 lata przez wypowiedzenie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Millennium S.A. Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774  wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 39.500,00 zł  najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 10.12.2013 roku włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 GRUDNIA 2013 ROKU
O GODZ.  11.00

W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wniesione wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w  ustalonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. 2012 poz. 788 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu oraz dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
Osoby posiadające osobowość prawną winny przed przystąpieniem do przetargu przedstawić poświadczony wypis z właściwego Rejestru Sądu, natomiast osoby fizyczne winny okazać dokument tożsamości.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części  z uzasadnionej przyczyny.
Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.

Oglądanie lokalu mieszkalnego w uzgodnieniu z Administracją Domów Mieszkalnych Zgorzelec ul. Traugutta 77a  tel. 075 77 52 661 i  075 77 56 547.

Bliższych informacji udziela: Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, tel. 75 77 52 888.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 5/4 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:06.11.2013 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.10.2013
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:06.12.2018 00:02