BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  6

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  położonych w Zgorzelcu przy Alejach Lipowych, będących własnością  Gminy Miejskiej Zgorzelec
KW Nr JG1Z/00015466/3


1.    Działka nr 5/27, Obr. III, AM-6 o pow.   935 m², cena wywoławcza: 89.930   zł  wadium: 17.986 zł
2.    Działka nr 5/29, Obr. III, AM-6 o pow. 1123 m², cena wywoławcza: 108.990 zł  wadium: 21.798 zł
3.    Działka nr 5/30, Obr. III, AM-6 o pow. 1151 m², cena wywoławcza: 113.050 zł  wadium: 22.610 zł
4.    Działka nr 5/31, Obr. III, AM-6 o pow. 1178 m², cena wywoławcza: 109.850 zł  wadium: 21.970 zł
5.    Działka nr 5/32, Obr. III, AM-6 o pow. 1151 m², cena wywoławcza: 101.730 zł  wadium: 20.346 zł
6.    Działka nr 5/33, Obr. III, AM-6 o pow. 1070 m², cena wywoławcza: 93.370   zł  wadium: 18.674 zł
7.    Działka nr 5/35, Obr. III, AM-6 o pow.   907 m², cena wywoławcza: 72.700   zł  wadium: 14.540 zł
8.    Działka nr 5/36, Obr. III, AM-6 o pow. 1553 m², cena wywoławcza: 112.680 zł  wadium: 22.536 zł

 

 

 

Cena wywoławcza zawiera należny podatek VAT.

Zgodnie z Uchwałą Nr 404/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07.07.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu w rejonie ulicy Słowiańskiej nieruchomości objęte wykazem położone są w obszarze oznaczonym symbolem 9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren obejmuje 8 nieuzbrojonych działek budowlanych. Położenie przy Alejach Lipowych.

Teren obejmuje 10 działek budowlanych oraz drogę wewnętrzną. Do sprzedaży przygotowano 8 działek. Na działce nr 5/34 znajduje się rów melioracyjny i słupy energetycznej linii powietrznej i jest ona wyłączona ze sprzedaży. Większość działek ma kształt regularny zbliżony do trapezu. Działki obecnie nieużytkowane, pokryte roślinnością trawiastą, częściowo zadrzewione. Na przeważającym obszarze występują zakrzaczenia i zadrzewienia w postaci samosiejek drzew. Usunięcie drzew wymaga uzyskania pozwolenia na ich wycięcie. Teren o lekkim nachyleniu. Sieć kanalizacji sanitarnej przebiega wzdłuż projektowanej drogi wewnętrznej, sieć wodociągowa w części przebiega wzdłuż projektowanej drogi oraz częściowo w ulicy Dzikiej/ Idzikowskiego, sieć energetyczna- skrzynki ZK przy granicy działki, sieć gazowa z istniejącej sieci gazowej w ulicy Idzikowskiego.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

Forma sprzedaży: na własność.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat w tym:
*3 lat na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie  fundamentów),
*następne 2 lata na zakończenie zabudowy   (tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym).
Terminy te biegną od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązują także następców prawnych.

Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia  budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
- 10% wylicytowanej ceny   nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu
do jej zagospodarowania.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatna przed zawarciem aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do 20 grudnia 2013 r. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wniesienie  na konto Urzędu Miasta Zgorzelec  Bank Millennium Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774 wadium  w  wysokości  20% ceny wywoławczej najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 03 grudnia 2013 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2012 .788 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu oraz dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 10 GRUDNIA 2013 ROKU.
O GODZ. 13.00 W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC.

Nieruchomość  sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic
na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, tel.75 77 52 888 w godz. od 7.30 do 15.30.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy Alejach Lipowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:06.11.2013 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.10.2013
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:06.12.2018 00:02