Renata Zawada 06.11.2013 15:18 wersja do wydruku
BURMISTRZ MIASTA ZGORZELEC
OGŁASZA


I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul.  E. Plater  4/5   wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu. 

 

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze o pow. 41,00 m² składający się z 2 pokoi,  kuchni, łazienki i przedpokoju. Instalacje techniczne kompletne. Ogrzewanie CO z sieci miejskiej.  
Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 10 ( Obręb VI, AM-3 o pow. 242 m²)  wynosi 4,84%. Dla lokalu założona jest księga wieczysta Nr JG1Z/00029101/8.
Przeznaczenie w planie: MW-U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej.

 

 

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI   106.000,00 ZŁ
W TYM CENA LOKALU MIESZKALNEGO  104.134,00 ZŁ
CENA PRZYNALEŻNEGO GRUNTU   1.866,00 ZŁ

 

 

Forma sprzedaży: lokal mieszkalny na własność, grunt we współużytkowanie wieczyste.

Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość:
-     I opłata za grunt wynosi 25% wylicytowanej jego ceny oraz wylicytowana cena mieszkania płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec przed podpisaniem aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
-    Następne  opłaty  roczne  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntu – 1% wylicytowanej ceny gruntu płatne do 31 marca każdego roku,
-    aktualizacja  wysokości  opłaty  rocznej  za grunt w okresach nie krótszych niż  3 lata przez wypowiedzenie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Millennium S.A. Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774  wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 21.200,00 zł  najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 03.12.2013 roku włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 GRUDNIA 2013 ROKU
O GODZ. 11.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wniesione wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w  ustalonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. 2012 poz. 788 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu oraz dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoby posiadające osobowość prawną winny przed przystąpieniem do przetargu przedstawić poświadczony wypis z właściwego Rejestru Sądu, natomiast osoby fizyczne winny okazać dokument tożsamości.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części  z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.

Oglądanie lokalu mieszkalnego w uzgodnieniu z Administracją Domów Mieszkalnych Zgorzelec ul. Traugutta 77a  tel. 075 77 52 661 i  075 77 56 547.

Bliższych informacji udziela: Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6,  tel. 75 77 52 888.
  

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. E. Plater 4/5 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:06.11.2013 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.10.2013
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:06.12.2018 00:02