NAZWA SPRAWY:  WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ORGANIZACJĘ IMPREZ MASOWYCH

 

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa Wydziału – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Numer pokoju – 211 | II piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Numer telefonu: 75 77 59 942
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia: 800 136 700

 

2. Wymagane dokumenty:

Aby otrzymać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej organizator imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Miasta Zgorzelec z wnioskiem.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. opinię komendanta powiatowego Policji, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i kierownika pogotowia ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach
 2. opinię inspektora sanitarnego,
 3. graficzny, wraz z opisem, plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 • informacje o rozmieszczaniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów .
 1. regulamin obiektu wraz z informacją udostępniania go uczestnikom imprezy masowej
 2. program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępniania ich uczestnikom imprezy masowej,
 3. informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz  informację o  liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej, w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik co najmniej 10 porządkowych na 300 osób , które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób, w przypadku uznania imprezy za  imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te muszą wynosić 15 porządkowych na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób,
 4. wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej ( kierownika do spraw bezpieczeństwa ),
 5. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 6. szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 7. polisę ubezpieczeniową ( organizator imprezy ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny),
 8. pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki,
 9. dowód wniesienia opłaty za zezwolenie

Do wniosku należy również dołączyć informację o powiadomieniu :

 1. komendanta oddziału Straży  Granicznej w przypadku przeprowadzeniu imprezy w strefie nadgranicznej
 2. komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Ponadto organizator imprezy masowej załącza do wniosku informację o zainstalowaniu urządzeń, które utrwalą przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób.

3. Opłaty:

Przed wydaniem zezwolenia należy wnieść opłatę za jednorazowe zezwolenie na rachunek gminy nr 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 w kwocie 82,00 zł.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

7 dni od dnia złożenia przez organizatora imprezy wniosku wraz z kompletem dokumentów

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Burmistrz Miasta wydaje decyzję zezwalającą na przeprowadzenie imprezy po złożeniu kompletu dokumentów. Kopię decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy Burmistrz przekazuje :

 • komendantowi powiatowemu Policji i Państwowej Straży Pożarnej,
 • kierownikowi pogotowia ratunkowego,
 • inspektorowi sanitarnemu.

Burmistrz Miasta odmawia wydania zezwolenia jeżeli organizator imprezy masowej nie spełnia warunków dotyczących warunków bezpieczeństwa imprezy masowej oraz nie złożenia stosownych dokumentów

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 ze zm.)

8. Załączniki:

brak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie pozwoleń na organizację imprez masowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:15.09.2008 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.09.2008
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:05.02.2019 15:18