NAZWA SPRAWY: SKŁADANIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 1 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 56 827
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia -  800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk do pobrania

3. Opłaty:

 • Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki

5. Tryb odwoławczy:

 • Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości zobowiązania. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • KTO POWINIEN SKŁADAĆ DEKLARACJĘ?
  • Właściciele nieruchomości, rozumiani także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 •  TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  •  właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z późn. zm.)
 • Uchwała nr 169/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje do 31.08.2019r.
 • Uchwała nr 91/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje do 30.09.2020r.
 • Uchwała nr 205/2020 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - obowiązuje od 01.10.2020r.
 • Uchwała nr 81/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - obowiązuje do 30.09.2020r.
 • Uchwała nr 207/2020 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 września 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - obowiązuje od 01.10.2020r.
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546 tekst jednolity z późn. zm.).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można rónież składać przez platformę EPUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-ze-skladowaniem-i-gospodarka-odpadami/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

 

1. W przypadku gdy nieruchomość nie posiada dodatkowego wodomierza (ogrodowego) w deklaracji należy wykazać średniomiesięczne zużycie wody z faktur z roku poprzedniego. Opłatę należy opłacać w wysokości proporcjonalnej do ilości osób zamieszkałych oraz średniego zużycia wody 3.75 m. sześć na jednego mieszkańca. Po upływie terminu płatności należy zwrócić się do Burmistrza Miasta Zgorzelec z prośbą o umorzenie zaległości (różnicy opłaty).

Jednocześnie proszę o bezzwłoczne założenie licznika ogrodowego, ponieważ w 2021 roku nie będzie możliwości skorzystania z ulgi w postaci umorzenia.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Stachura
Data publikacji:28.01.2019 08:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Arkadiusz Czuchaj
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Czuchaj
Data aktualizacji:14.09.2021 16:10