NAZWA SPRAWY: UZNANIE OJCOSTWA.

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - ( Uwaga -  zmiana numerów telefonów obowiązuje od 25 lutego 2022r.)
Kierownik  USC - Grażyna Michta  - parter pok. nr 4  tel. 75 77-59-900 wew. 0144
Z-ca Kierownika USC - Dorota Fischer - parter pok. nr 3  tel. 75 77 59 900 wew. 0145
Z-ca Kierownika USC - Dorota Augustyn -  parter pok. nr 2  tel. 75 77 59 900 wew. 0146

Pozostałe numery telefonów : 75 77 59 900 wew. 0147, 0148

 

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 •  dowody osobiste obojga rodziców.
3. Opłaty:
 • zwolnione z opłaty skarbowej.
4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
 • Bez zbędnej zwłoki
5. Tryb odwoławczy:
 • Brak
6. Pozostałe wskazówki, uwagi:
 • Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli nastąpiło po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
 • Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
 • Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli zostało poczęte.
 • Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
 • W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.
 • Dla skuteczności uznania niezbędna jest obecność obojga rodziców dziecka. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa się przed Kierownikiem USC w formie protokołu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UZNANIE OJCOSTWA
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Data publikacji:23.01.2009 16:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Augustyn
Data aktualizacji:28.02.2022 08:47