NAZWA SPRAWY: WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB INNE ZAŚWIADCZENIA

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - (Uwaga zmiana numerów telefonów obowiązuje od 25 lutego 2022r.)
Kierownik USC Grażyna Michta pok. nr 4 parter, tel. 75 77-59-900 wew. 0144
Z-ca Kierownika USC Dorota Fischer pok. nr 3 parter, tel. 75 77 59 900 wew.0145
Z-ca Kierownika USC Dorota Augustyn pok. nr 2 parter, tel. 75 77 59 900 wew. 0146

Pozostałe numery telefonów: 75 77 59 900 wew. 0147, 0148

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek: o wydanie odpisu skróconego / zupełnego/ skróconego wielojęzycznego aktu urodzenia lub małżeństwa lub zgonu (do pobrania), o wydanie innego zaświadczenia,
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
 • do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.

3. Opłaty:

 • 22 zł opłata skarbowa za odpis skrócony,
 • 22 zł opłata skarbowa za odpis skrócony wielojęzyczny,
 • 33 zł  opłata skarbowa za odpis zupełny,
 • 24 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • 26 zł  opłata skarbowa za inne zaświadczenia,
 • 38 zł opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • W PRZYPADKU ODPISÓW AKTÓW:
  • do 7 dni (jeżeli zdarzenie: urodzenie, ślub, zgon, nastąpiły na terenie miasta lub gminy Zgorzelec)
  • do 10 dni (jeżeli zdarzenie: urodzenie, ślub, zgon miało miejsce poza gminą Zgorzelec (zlecamy zadanie do USC, które sporządziło akt. Za termin odpowiada USC właściwe dla sporządzenia aktu).

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone, skrócone wielojęzyczne aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym, o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia.
 • Podmiotami uprawnionymi do uzyskania odpisów i zaświadczeń są  osoby, których akty dotyczą, ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Do odbioru zaświadczenia o stanie cywilnym uprawniona jest osoba, której zaświadczenie dotyczy.
 • Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB INNYCH ZAŚWIADCZEŃ
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Data publikacji:23.01.2009 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Augustyn
Data aktualizacji:28.02.2022 08:42