Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

    Wyborca niepełnosprawny,może głosować osobiście, w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie miasta Zgorzelec. W tym celu powinien złożyć wniosek do Urzędu Miasta Zgorzelec o dopisanie do spisu wyborców w lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r.

    We wniosku należy podać :
  • nazwisko i imię (imiona),
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL
  • adres zamieszkania.

    Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla
miejsca zamieszkania.

    Informacja o lokalach odwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgorzelca oraz Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Zgorzelca  z dnia 07 kwietnia 2014 r o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
Natomiast komisja obowiązana jest, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anetta Adamowicz
Data publikacji:28.04.2014 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anetta Adamowicz
Data aktualizacji:28.04.2014 10:37