Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( DZ.U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późn.zm),
 • posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. z 2013 r poz. 1440 z późn.zm.),
 • zaliczeni do I i II grupy inwalidów,
 • posiadający orzeczenie organu rentowego o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Miasta Zgorzelec  najpóźniej w 20 dniu  przed dniem wyborów tj. do 5 maja 2014 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono  zawierać:
 •  imię (imiona),
 •  nazwisko,
 •  imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL wyborcy niepełnosprawnego ,
 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
 • adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie do Urzędu Miasta Zgorzelec.W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille''a.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla odwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie miasta Zgorzelec
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy jest doręczany wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
    W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
W skład pakietu wyborczego wchodzą:
 • koperta zwrotna,
 • karta do głosowania,
 • koperta na kartę do głosowania,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • instrukcja głosowania korespondencyjnego,
 • ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille''a, jeżeli wyborca żądał jej przesłania.
        Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos,w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem ,,X'''' są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
    Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej ,,Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić.  Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
        Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania  należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed  włożeniem oświadczenia do koperty, należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie oświadczenia spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania..Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego.Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania,osobiście doręczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
    Głosowanie korespondencyjne przez osoby niepełnosprawne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich. Głosowanie korespondencyjne przez osoby niepełnosprawne jest wyłączone również w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Głosowanie korespondencyjne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anetta Adamowicz
Data publikacji:29.04.2014 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anetta Adamowicz
Data aktualizacji:29.04.2014 09:38