Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy :
  • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późn. zm),
  • posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. z 2013 r poz. 1440 z późn.zm.),
  • zaliczeni do I i II grupy inwalidów,
  • posiadający orzeczenie organu rentowego o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
  • oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
    Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
    Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz osoby kandydujące w wyborach.
    Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, (ojciec, matka, dziadek, babka,) zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
    Pełnomocnictwo udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub innym pracownikiem urzędu upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 15 maja 2014 r.
   
    Do wniosku należy dołączyć:
  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat ,
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

    Akt pełnomocnictwa do głosowania co do zasady sporządzany jest  w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba że, wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie  w innym miejscu na obszarze gminy.
    Wyborca ma prawo do cofania pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
  • złożenie najpóźniej na 2 dni przez dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r, stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w którym sporządzono akt pełnomocnictwa.
  • doręczenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca , który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste  przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w odrębnych obwodach głosowania.
Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prawo do głosowania przez pełnomocnika :
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anetta Adamowicz
Data publikacji:07.05.2014 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anetta Adamowicz
Data aktualizacji:07.05.2014 11:46