NAZWA SPRAWY: Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 015 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu

Naczelnik Wydziału 75 77 59 900 wew. 0125

ewidencja działalności gospodarczej  75 77 59 900 wew. 0136, wew. 0137
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta, w Wydziale Podatków i Opłat /pokój 015/.
  Do wniosku należy dołączyć:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt  sprzedaży napojów alkoholowych,
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt  sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia /tekst jednolity; Dz.U. z 2020r., poz. 2021 z późn. zm./.

3. Opłaty:

 • Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek  gminy nr 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwa,
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/,
  • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • nie później niż w ciągu  miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu  dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

5. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity;  Dz. U. z 2021r., poz. 1119 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego /tekst jednolity; Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm./

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:06.02.2014 12:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.02.2014
Informację aktualizował:old_Arkadiusz old_Czuchaj
Data aktualizacji:28.02.2022 08:28