WGPA.1430.11.2014                                        Zgorzelec, dnia 20 maja 2014r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgorzelec

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały Nr 354/2013 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec.
Granice obszaru objętego zmianą Studium określa załącznik graficzny Nr 2 do ww. Uchwały.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w terminie do dnia 10 czerwca 2014 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w godzinach pracy Urzędu.
Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2014 roku.
Zgodnie z art. 40 ww. Ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec;
2)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: k.jakubowska@zgorzelec.com bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.


                                                                                 Burmistrz Miasta Zgorzelec
                                                                                 Rafał Gronicz


 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:20.05.2014 08:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.05.2014
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 11:50