WGPA.1430.12.2014                                          Zgorzelec, dnia 20 maja 2014 r.

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
 

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia      03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Nr 199 poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały Nr 377/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu, a także, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu i w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono ww. Uchwałę.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska.
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,59-900 Zgorzelec, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres k.jakubowska@zgorzelec.com bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2014 roku.
Wniosek lub uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.


                                       

                                                          Burmistrz Miasta Zgorzelec
                                                          Rafał Gronicz

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:20.05.2014 08:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.05.2014
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 11:50