WGPA.1430.13.2014                           Zgorzelec, dnia 20 maja 2014 r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia       03 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.Nr 199 poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały Nr 376/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgorzelec, a także, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany Studium i w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono ww. Uchwałę.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do zmiany Studium oraz wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska.
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail k.jakubowska@zgorzelec.com bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2014 roku.
Wniosek lub uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.                                                                           Burmistrz Miasta Zgorzelec
                                                                           Rafał Gronicz

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:20.05.2014 08:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.05.2014
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 11:49