BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  na okres 1 roku gruntu przeznaczonego na ustawienie 14 pojemników na odzież używaną.

 

 

Pod ustawienie 14 pojemników na odzież używaną przeznacza się grunt o łącznej powierzchni 14 m2, tj. po 1 m2 w wyznaczonym miejscu niżej wymienionych działek:

1.    działka Nr   8/11, Obręb IV, AM-2  od strony ul. Wyspiańskiego
        KW Nr JG1Z/00026247/2
2.    działka Nr   8/11, Obręb IV, AM-2  od strony ul.  Norwida
        KW Nr JG1Z/00026247/2
3.    działka Nr   2/29, Obręb IV, AM-2  od strony ul.  Wyspiańskiego
        KW Nr JG1Z/00015396/1
4.    działka Nr   6/11, Obręb  V, AM-1  od strony ul.  Broniewskiego 
       KW Nr JG1Z/00026248/9
5.    działka Nr 16/23, Obręb  V, AM-1  od strony ul.  Lubańskiej       
       KW Nr  JG1Z/00026248/9
6.    działka Nr   2/34, Obręb  V, AM-3  od strony ul.  Karłowicza       
       KW Nr JG1Z/00026248/9
7.    działka Nr 199/18, Obręb V, AM-2 od strony ul.  Tuwima           
       KW Nr JG1Z/00026248/9
8.    działka Nr  95/16, Obręb  VI, AM-1  w podwórku od strony ul. Boh. Getta
        KW Nr JG1Z/00015504/2
9.    działka Nr  95/16, Obręb  VI, AM-1  w podwórku przy ogrodzeniu PWiK
        KW Nr JG1Z/00015504/2
10.    działka Nr 73/58, Obręb VI, AM-1 w podwórku od strony ul. Okrzei  
        KW  Nr   JG1Z/00015504/2
11.    działka Nr 13/6,   Obręb VI,  AM- 2 w podwórku od strony ul. A.Krajowej
         KW Nr JG1Z/00015504/2
12.    działka Nr 13/6,   Obręb VI,  AM-2  w podwórku od strony ul. Boh. II AWP
         KW Nr JG1Z/0015504/2
13.    działka Nr 1/15,   Obręb VI, AM-5  od strony ul. Maratońskiej 
        KW Nr JG1Z/00015504/2

 

 


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 SIERPNIA 2014 ROKU O GODZ. 10.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC, UL. DOMAŃSKIEGO 6


Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za grunt pod ustawienie 14 pojemników na odzież używaną wynosi 280,00 zł netto słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych netto. 

Wylicytowany czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
Dzierżawca przedmiotowego gruntu będzie podlegać dodatkowo obowiązkowi uiszczania opłat
z tytułu podatku od nieruchomości.

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wniesienie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Millennium Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774 wadium w  wysokości  50% ceny wywoławczej  miesięcznego czynszu dzierżawnego tj. 140,00 zł najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 13 sierpnia 2014 r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wniesienia środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta Zgorzelec.

 

 

 

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na zawarcie umowy na dzierżawę gruntu objętego niniejszym przetargiem.

 

 
 
Osoby prawne, biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu oraz dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami oraz aktualnym wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Osoby fizyczne, które będą reprezentowały inne osoby fizyczne winny okazać pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy.

 

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

 

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy – nie podpisze umowy dzierżawy w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 roku włącznie.   


Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6,
tel.75 77 52 888 w godz. od 7.30 do 15.30.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę na okres 1 roku gruntu przeznaczonego na ustawienie 14 pojemnków na odzież używaną
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:15.07.2014 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.07.2014
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01