BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  położonych w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej, będących własnością  Gminy Miejskiej Zgorzelec, dla których Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015396/1.


Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej, oznaczone jako:

1)    Działka nr 171/14, Obręb IV,  AM-1  o pow. 259 m2
cena wywoławcza: 50.000,00 zł  wadium 10.000,00 zł

2)    Działka nr 171/15, Obręb IV,  AM-1  o pow. 388 m2
cena wywoławcza: 70.0000,00 zł  wadium 14.000,00 zł


Ceny wywoławcze zawierają należny podatek VAT.

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu (Uchwała Nr 164/2008 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 24.04.2008 r.) działka znajduje się w obszarze oznaczonego MU8-tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Działki położone są w północnej części miasta Zgorzelec, historycznie zwanej Przedmieściem Nyskim. Działki posiadają regularny kształt wydłużonego prostokąta, niweleta terenu nieregularna (kaskadowa). Na terenie nieruchomości znajdują się dwie skarpy. Działki z opcją uzbrojenia we wszystkie lokalne media (kanalizacja, wodociąg, gaz, energia elektryczna, sieć telefoniczna). Teren częściowo zagospodarowany przez byłego dzierżawcę (kostka betonowa i brukowa, krawężniki, nasadzenia w postaci krzewów i drzew ozdobnych), jednakże zagospodarowanie powyższe nie zostało ujęte przy wycenie nieruchomości. Pod warstwą humusu, jak też częściowo na poziomie terenu znajdują się elementy betonowe, mogą również znajdować się resztki fundamentów, czy też ścian piwnic dawnych zabudowań. Dojazd do działek z ulicy Nowomiejskiej.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 6 lat w tym:
*3 lat na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie  fundamentów),
*następne 3 lat na zakończenie zabudowy   (tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym) licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia  budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
- 10% wylicytowanej ceny   nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatna w ciągu 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wniesienie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Millennium Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774 wadium w  wysokości  20% ceny wywoławczej najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 02 września 2014 r. włącznie.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2012 .788 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu oraz dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 09 WRZEŚNIA 2014 ROKU

O GODZ. 10.00 W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

Nieruchomość  sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granicna koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel.75 77 52 888 w godz. od 7.30 do 15.30.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu
 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:30.07.2014 15:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.07.2014
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01