Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką

NAZWA SPRAWY: Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 015 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 931; 75 77 59 930
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

    Osoba zainteresowana składa  wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Podatków i Opłat /pokój 015/.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniają wymóg  dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, a ponadto w przypadku przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy również oświadczenie, że nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy oraz nie został skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy  o transporcie drogowym,

W składanych oświadczeniach wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia klauzuli: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany,  a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim; pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym,
 • kserokopię orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopię  orzeczenia  stwierdzającego  brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopię świadectwa legalizacji taksometru,
 • kserokopię prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

3. Opłaty:

 • na okres od  2 lat   do  15 lat -  200,00 zł
 • powyżej     15 lat   do  30 lat  -  250,00 zł
 • powyżej      30 lat  do  50 lat  -  300,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • nie później niż w ciągu  miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu  dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Składający wniosek otrzymuje licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, którą odbiera osobiście w  Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Zgorzelec /pokój 015/.

5. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
  • spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o transporcie drogowym, tj: - członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:
   • nie zostały skazane prawomocnym wyrokie za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
   • nie wydano im prawomocnego orzeczenie zakazującego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
   • posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.
  • zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:
   • nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
   • spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym tj:
   • posiada odpowiednie uprawnienie do  kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 
   • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
   • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm./
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane  z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  /Dz. U. z 2013 r., poz. 916/
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów /Dz. U. z 2013 r., poz. 713 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami /tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm./

 

   

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Sylwia Stockinger
Data na dokumencie:14.12.2018
Data publikacji:06.02.2014 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.03.2019 08:51 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 08:51 Dodano załącznik "Transport drogowy, informacja o
przetwarzaniu danych osobowych"

(Janina Kuziora)
20.03.2019 13:39 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
15.02.2019 11:24 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
15.02.2019 11:23 Usunięto załącznik Druk (Żaneta Piasecka)
15.02.2019 11:20 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
05.02.2019 10:32 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
31.01.2019 13:47 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
30.01.2019 09:13 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.01.2019 08:46 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.01.2019 08:45 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
14.12.2018 11:33 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
14.12.2018 11:31 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
14.12.2018 11:27 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
20.11.2018 16:13 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:13 Dodano załącznik "Druk" (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:09 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:08 Usunięto załącznik Wniosek (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie lub
zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką" na "Wniosek "

(Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:56 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:56 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie lub zmianę licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówką"

(Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:55 Usunięto załącznik wniosek (Sylwia Stockinger)
28.06.2016 10:32 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
24.11.2015 14:31 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
24.11.2015 14:12 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
24.11.2015 14:03 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
21.10.2015 13:27 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
31.03.2015 16:41 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
31.03.2015 16:41 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 13:57 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 13:54 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 12:00 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:53 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:52 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:50 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
09.05.2013 08:13 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 08:12 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 08:11 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 08:09 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 07:56 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 07:56 Usunięto załącznik Wnioske o wydanie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką

(Józefa Kozłowska)
09.05.2013 07:53 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 07:53 Dodano załącznik "wniosek" (Józefa Kozłowska)
09.05.2012 10:44 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:44 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:44 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:13 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:13 Dodano załącznik "Wnioske o wydanie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką"

(Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:12 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:09 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką

(Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:08 Usunięto załącznik
Wniosek_o_wydanie_licencji_na_wykonywanie_transportu_taksowk
a

(Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:08 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką"

(Sylwia Stockinger)
09.05.2012 09:56 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
11.10.2011 16:42 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
11.10.2011 16:42 Dodano załącznik
"Wniosek_o_wydanie_licencji_na_wykonywanie_transportu_taksow
ka"

(Józefa Kozłowska)
02.03.2009 13:12 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
02.03.2009 13:06 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
07.10.2008 11:47 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
15.09.2008 11:57 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)