NAZWA SPRAWY: Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 015 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu

Naczelnik Wydziału 75 77 59 900 wew. 0125

ewidencja działalności gospodarczej 75 77 59 900 wew. 0136, wew. 0137
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

    Osoba zainteresowana składa  wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Podatków i Opłat /pokój 015/.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu  wykonywania zawodu kierowcy,
 • oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą /członków organu zarządzającego osoby prawnej/osoby zarządzającej spółka jawną lub komandytową, że spełnia wymóg  dobrej reputacji,
 • wykaz pojazdów dokumenty potwierdzające  tytuł prawny do dysponowania pojazdem (kopia, oryginał do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji,
 • do wglądu: dowód osobisty, dowód rejestracyjny, prawo jazdy.

3. Opłaty:

            Opłata za wydanie licencji wynosi:                                    

 • na okres od  2 lat   do  15 lat -  200,00 zł                            
 • powyżej     15 lat   do  30 lat  -  250,00 zł                           
 • powyżej      30 lat  do  50 lat  -  300,00 zł                           

Opłata za wypis z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o wydanie licencji stanowi 11% opłaty za wydanie licencji i wynosi odpowiednio w zależności od okresu ważności licencji:

od 2 lat  do 15 lat            -22,00 zł
powyżej 15 lat do 30 lat  -27,50 zł
powyżej 30 do 50 lat       -33,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • do 30 dni od daty złożenia wniosku. Składający wniosek otrzymuje licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, którą odbiera osobiście w  Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Zgorzelec /pokój 015/.

5. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /tekst jednolity; Dz. U. z 2022r., poz. 180 z późn. zm./
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane  z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  /Dz. U. z 2021 r., poz. 1220/
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  /Dz. U. z 2019r., poz. 2377/
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami /tekst jednolity; Dz. U. z 2021r., poz. 1212 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity; Dz. U. z 2021r., poz. 450 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity; Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej; Dz.U z 2021r., poz. 1923 z poźn.zm.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:06.02.2014 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.12.2018
Informację aktualizował:Janina Kuziora
Data aktualizacji:16.03.2022 13:02