NAZWA SPRAWY: Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 015 (pierwsze pietro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 931; 75 77 59 930
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

    Osoba zainteresowana składa  wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Podatków i Opłat /pokój 015/.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie członka/ów organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniają wymóg  dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • oświadczenie, że kierowcy których przedsiębiorca zatrudnia (ewentualnie zamierza zatrudnić) posiadają odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz nie mają przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

W składanych oświadczeniach wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia klauzuli: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

 • kserokopię dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu, którym transport ma być wykonywany,  a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim; pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym,
 • wykaz zgłaszanych pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 • wykaz zgłaszanych kierowców, zatrudnionych przez przedsiębiorcę oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz,
 • kserokopię orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopię  orzeczenia  stwierdzającego  brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopię świadectwa legalizacji taksometru elektronicznego, o ile występuję,
 • kserokopię prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu/ów.

3. Opłaty:

            Opłata za wydanie licencji:                                    

 • na okres od  2 lat   do  15 lat -  200,00 zł                            
 • powyżej     15 lat   do  30 lat  -  250,00 zł                           
 • powyżej      30 lat  do  50 lat  -  300,00 zł                           

Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji powiększoną o 10%. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy pobiera się 1% opłaty za udzielenie licencji.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • nie później niż w ciągu  miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu  dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Składający wniosek otrzymuje licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, którą odbiera osobiście w  Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Zgorzelec /pokój 015/.

5. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu      osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli spełnia wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym, tj.:

 

 

 • członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:

-nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne          skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

-nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

-posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonany,

-posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),

 • zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:

-nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa , o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,                    

 • spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym tj:

-posiada odpowiednie uprawnienie do  kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a,

-nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

-nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm./
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane  z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  /Dz. U. z 2013 r., poz. 916/
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  /Dz. U. z 2019 r., poz. 2377/
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami /tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r., poz. 110/
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm./

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:06.02.2014 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sylwia Stockinger
Data na dokumencie:14.12.2018
Informację aktualizował:Arkadiusz Czuchaj
Data aktualizacji:11.02.2020 08:17