Licencja na wykonanie trasportu drogowego taksówką

 

Sprawę załatwia:

Wydział Podatków i Opłat
ul. Domańskiego 7

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałek, środę, czwartek 
w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek w godzinach od  7:30 do 17:00
piątek w godzinach od  7:30 do 14:00

Naczelnik Wydziału  -  Beata Zubik           
tel. 75-77-59-910                               
ul. Domańskiego 7, parter, pokój nr 13

Wydział Podatków i Opłat
tel. 75-77-59-930;   75-77-59-931         
ul. Domańskiego 7, I piętro, pokój nr 015

Bezpłatna Infolinia (0 800 136 700)

e- mail z.laskarzewska@zgorzelec.com

 

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o transporcie drogowym, tj:
- członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:
a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
b) nie wydano im prawomocnego orzeczenie zakazującego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
c) posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

2) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:
- nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
- spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1- 4 ustawy o transporcie drogowym tj:
a) posiada odpowiednie uprawnienie do  kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,  
b) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
c) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

      Osoba zainteresowana składa  wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Podatków i Opłat /pokój 015/.

Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniają wymóg  dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, a ponadto w przypadku przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy również oświadczenie, że nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy oraz nie został skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4  lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy  o transporcie drogowym,

W składanych oświadczeniach wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia klauzuli: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

- kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany,  a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim; pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym,

- kserokopię orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

- kserokopię  orzeczenia  stwierdzającego  brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

- kserokopię świadectwa legalizacji taksometru,

- kserokopię prawa jazdy,

- kserokopię dowodu osobistego,

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

OPŁATY:

  Opłata za wydanie licencji wynosi:

  - na okres od  2 lat   do  15 lat    - 200,00 zł
  - powyżej      15 lat   do  30 lat    - 250,00 zł
  - powyżej      30 lat   do  50 lat    - 300,00 zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

      Punkt  Obsługi Interesanta
      Urzędu Miasta Zgorzelec
      ul. Domańskiego 7 /parter/

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

   - nie później niż w ciągu  miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu  dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Składający wniosek otrzymuje licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, którą odbiera osobiście w  Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Zgorzelec /pokój 015/.

PODSTAWA PRAWNA

     Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym /tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm./

     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  /Dz. U. z 2013 r., poz. 916/

     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów /Dz. U. z 2013 r., poz. 713/

     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami /tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm./

     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity; Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm./
    
     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego /tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r., poz. 23/

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Licencja na wykonanie trasportu drogowego taksówką
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Żaneta Łaskarzewska
Data na dokumencie:06.02.2014
Data publikacji:06.02.2014 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.06.2016 10:32 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
24.11.2015 14:31 Edycja dokumentu (Żaneta Łaskarzewska)
24.11.2015 14:12 Edycja dokumentu (Żaneta Łaskarzewska)
24.11.2015 14:03 Edycja dokumentu (Żaneta Łaskarzewska)
21.10.2015 13:27 Edycja dokumentu (Żaneta Łaskarzewska)
31.03.2015 16:41 Edycja dokumentu (Żaneta Łaskarzewska)
31.03.2015 16:41 Edycja dokumentu (Żaneta Łaskarzewska)
06.02.2014 13:57 Edycja dokumentu (Żaneta Łaskarzewska)
06.02.2014 13:54 Edycja dokumentu (Żaneta Łaskarzewska)
06.02.2014 12:00 Edycja dokumentu (Żaneta Łaskarzewska)
06.02.2014 11:53 Edycja dokumentu (Żaneta Łaskarzewska)
06.02.2014 11:52 Edycja dokumentu (Żaneta Łaskarzewska)
06.02.2014 11:50 Edycja dokumentu (Żaneta Łaskarzewska)
09.05.2013 08:13 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 08:12 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 08:11 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 08:09 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 07:56 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 07:56 Usunięto załącznik Wnioske o wydanie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką

(Józefa Kozłowska)
09.05.2013 07:53 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 07:53 Dodano załącznik "wniosek" (Józefa Kozłowska)
09.05.2012 10:44 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:44 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:44 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:13 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:13 Dodano załącznik "Wnioske o wydanie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką"

(Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:12 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:09 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką

(Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:08 Usunięto załącznik
Wniosek_o_wydanie_licencji_na_wykonywanie_transportu_taksowk
a

(Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:08 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką"

(Sylwia Stockinger)
09.05.2012 09:56 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
11.10.2011 16:42 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
11.10.2011 16:42 Dodano załącznik
"Wniosek_o_wydanie_licencji_na_wykonywanie_transportu_taksow
ka"

(Józefa Kozłowska)
02.03.2009 13:12 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
02.03.2009 13:06 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
07.10.2008 11:47 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
15.09.2008 11:57 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)