BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w Zgorzelcu przy ul. Kopernika 16, będącej własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00001377/1.
I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości – 29.07.2014 r. Działka nie znalazła nabywców, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Kopernika 16, oznaczona jako:
 
Działka nr 32, Obręb I,  AM-3  o pow. 780 m2

cena wywoławcza: 295.000,00 zł  

wadium 59.000,00 zł

Dostawa gruntu zabudowanego budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawieart. 43 ust 1 pkt. 10 (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu – Uchwała Nr 153/04 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25.03.2004 r. -  teren działki położony jest w obszarze oznaczonym symbolem MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. ogólnej 107,3 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 15,2 m2. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, niweleta terenu zbliżona do poziomu. Działka ogrodzona i zagospodarowana rekreacyjnie z nasadzeniami w postaci drzew i krzewów ozdobnych. Porośnięta trawą, w części urządzony tzw. warzywnik. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi (ul. Kopernika o niskim natężeniu ruchu). Ulica ta łączy się z ul. Bolesławiecką – drogą wylotową ze Zgorzelca w kierunku Jędrzychowic. Nieruchomość sąsiaduje z działkami o podobnym charakterze. Działka uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), gazową, elektryczną oraz telekomunikacyjną.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatna w ciągu 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wniesienie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Millennium Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774 wadium w  wysokości  20% ceny wywoławczej najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 30 września 2014 r. włącznie.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2012 .788 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu oraz dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

O GODZ. 13.00 W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC
 
Nieruchomość  sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel.75 77 52 888 w godz. od 7.30 do 15.30.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul Kopernika 16 w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:02.09.2014 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.09.2014
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01