BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  położonych przy ul. Podwale w Zgorzelcu, będących własnością  Gminy Miejskiej Zgorzelec, dla których Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015363/1.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane, położone przy ul. Podwale w Zgorzelcu, oznaczone jako:

1.    Działka nr 32/12, Obręb IX,  AM-1 o pow. 1324 m2
cena wywoławcza: 80.200,00 zł  
wadium: 16.000,00 zł

2.    Działka nr 32/19, Obręb IX,  AM-1 o pow. 1506 m2
cena wywoławcza: 89.410,00 zł  
wadium 17.800,00 zł


Cena wywoławcza zawiera należny podatek VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu – Uchwała nr 165/2008 z dnia 24.04.2008 r. Rady Miasta Zgorzelec – działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka nr 39/12, Obr. XI, AM-1 posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu. Niwelata terenu zbliżona do poziomu. Działka nieuzbrojona, niezagospodarowana, porośnięta trawą, częściowo zadrzewiona (drzewa owocowe) i zakrzaczone. Działka lekko podmokła.
Na działce znajdują się pozostałości z nie istniejącego już ogrodzenia.
Działka 39/19, Obr. XI, AM-1 posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta, niweleta terenu zbliżona do poziomu. Działka nieuzbrojona, niezagospodarowana, porośnięta trawą, częściowo zadrzewiona i zakrzaczona. Teren lekko podmokły. Na terenie działki znajduje się studnia.

Działki położone w obrębie zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej. Dojazd do działek od ulicy Podwale.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 6 lat w tym:
*3 lat na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie  fundamentów),
*następne 3 lat na zakończenie zabudowy   (tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym) licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia  budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatna w ciągu 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.
Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Millennium Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774 najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 28 października 2014 r. włącznie.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
(Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2012 .788 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka).
Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu oraz dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 04 LISTOPADA 2014 ROKU

O GODZ. 10.00 W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

Nieruchomość  sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel.75 77 52 888 w godz. od 7.30 do 15.30.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Podwale w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:01.10.2014 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.09.2014
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01