BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7
 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Chełmońskiego, będących własnością  Gminy Miejskiej Zgorzelec przeznaczonych pod zabudowę garażową.

(obręb XI,  AM-4) KW JG1Z/00015506/6

1.    Działka nr 2/12   o pow.  18 m2,
+ udział 1/86 części w działce nr 2/93           
o pow.1912 m2                                                cena wywoławcza:   4.000 zł   wadium 800 zł
2.    Działka nr 2/13   o pow.  18 m2,
+ udział 1/86 części w działce nr 2/93           
o pow.1912 m2                                                cena wywoławcza:   4.000 zł   wadium 800 zł
3.    Działka nr 2/14   o pow.  18 m2,
+ udział 1/86 części w działce nr 2/93           
o pow.1912 m2                                                cena wywoławcza:   4.000 zł   wadium 800 zł
4.    Działka nr 2/15   o pow.  18 m2,
+ udział 1/86 części w działce nr 2/93           
o pow.1912 m2                                                cena wywoławcza:   4.000 zł   wadium 800 zł
5.    Działka nr 2/16   o pow.  18 m2,
+ udział 1/86 części w działce nr 2/93           
o pow.1912 m2                                                cena wywoławcza:   4.000 zł   wadium 800 zł
6.    Działka nr 2/17   o pow.  18 m2,
+ udział 1/86 części w działce nr 2/93           
o pow.1912 m2                                                cena wywoławcza:   4.000 zł   wadium 800 zł
7.    Działka nr 2/18  o pow.  18 m2,
+ udział 1/86 części w działce nr 2/93           
o pow.1912 m2                                                cena wywoławcza:   4.000 zł   wadium 800 zł
8.    Działka nr 2/19   o pow.  18 m2,
+ udział 1/86 części w działce nr 2/93           
o pow.1912 m2                                                cena wywoławcza:   4.000 zł   wadium 800 zł
9.    Działka nr 2/20   o pow.  18 m2,
+ udział 1/86 części w działce nr 2/93           
o pow.1912 m2                                                cena wywoławcza:   4.000 zł   wadium 800 zł
10.    Działka nr 2/21   o pow.  18 m2,
+ udział 1/86 części w działce nr 2/93           
o pow.1912 m2                                                cena wywoławcza:   4.000 zł   wadium 800 zł


Cena wywoławcza zawiera należny podatek VAT.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ulicy Orzeszkowej – Uchwała Nr 385/2010 Rady Miejskiej Zgorzelec z dnia 08.06.2010 r. – działka znajduje się o obszarze oznaczonym symbolem KS – tereny urządzeń komunikacji samochodowej obejmujące: tereny parkingów samochodów osobowych i garaży.

Działki przeznaczone do przetargu położone w strefie pośredniej miasta, w pobliżu osiedla mieszkaniowego, bezpośrednio przy ul. Orzeszkowej. Kompleks składa się z 86-ciu działek pod zabudowę garażową oraz jednej działki stanowiącej plac manewrowy. Obecnie przetargiem objętych jest 10 nieuzbrojonych działek budowlanych wraz z udziałem w placu manewrowym. Kształt działek regularny, prostokątny, teren płaski. Działki posiada dają dobrą dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej. Dojazd do działek od strony ul. Chełmońskiego przez działkę nr 2/93, która jako plac manewrowy jest zbywana w udziałach wraz z działką pod zabudowę.

Dla celów zabudowy przedmiotowego terenu przygotowano koncepcje zabudowy, zgodnie z którą nabywcy zabudują działki garażami, w ten sposób, że:

-Garaże będą posadowione szeregowo
-Garaże będą miały jednolitą konstrukcję żelbetową lub murowaną otynkowaną o wymiarach 3m x 6m z dachem jednospadowym ze spadkiem na tył garażu
-Wysokość frontu garażu 2,6m
-Brama uchylna o wymiarach 2,4 m x 2,2 m (+/- 20cm) w kolorze brązowym
-Kolor garażu biały

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy zgodnie z przedstawionymi warunkami zabudowy w terminie 2 lat w tym:
* rok na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie  fundamentów),
*następny rok na zakończenie budowy.
Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
- 10% wylicytowanej ceny   nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatna w ciągu 1 miesiąca przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłata  na konto Urzędu Miasta Zgorzelec 
Bank Millennium Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774 wadium  we wskazanej  wysokości  najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do 12 listopada 2014 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu.

Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków bądź przedstawić pełnomocnictwo do wniesienia wadium udzielone przez nieobecnego małżonka.

Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na uczestnictwa w przetargu i składanie oświadczeń związanych z przetargiem w jego imieniu. (Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2012 .788 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka).

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu oraz dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 18 LISTOPADA 2014 ROKU.
O GODZ. 10.00 W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

Nieruchomość  sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel.75 77 52 888 w godz. od 7.30 do 15.30.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Chełmońskiego pod zabudowę garażową
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:07.10.2014 08:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:07.10.2014
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01