BURMISTRZ MIASTA ZGORZELEC
OGŁASZA

 

 

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Ogrodowej 4/2 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu. 


I przetarg odbył się w dniu 29.04.2014 r.
II przetarg odbył się w dniu 07.10.2014r.

 

 

 

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze o pow. 90,00 m² składający się z 3 pokoi,  kuchni, łazienki  i przynależności. Instalacje techniczne kompletne, ogrzewanie elektryczne. Pustostan, większość instalacji niesprawna lub odłączona. Lokal wymaga nakładów. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 43 ( Obręb IV, AM-1 o pow. 510 m²)  wynosi 50%. Dla lokalu założona jest księga wieczysta Nr  JG1Z/00011609/0.
Przeznaczenie w planie: MN4  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI   160.000,00 ZŁ
W TYM CENA LOKALU MIESZKALNEGO  138.192,00 ZŁ
CENA PRZYNALEŻNEGO GRUNTU   21.808,00 ZŁ

 


Forma sprzedaży: lokal mieszkalny na własność, grunt we współużytkowanie wieczyste.
Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość:

 

 

- I opłata za grunt wynosi 25% wylicytowanej jego ceny oraz wylicytowana cena mieszkania płatna w ciągu 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 

-  Następne  opłaty  roczne  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntu – 1% wylicytowanej  ceny gruntu płatne do 31 marca każdego roku,

- aktualizacja  wysokości  opłaty  rocznej  za grunt w okresach nie krótszych niż 3 lata  przez wypowiedzenie.
 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Millennium S.A. Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774  wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 32.000,00 zł  najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 18.11.2014 roku włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu. Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.11.2014 ROKU
O GODZ. 11.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

 

 

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.Wniesione wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w  ustalonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu.

 

 

Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu do wykonania w jego imieniu czynności w zakresie wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. 2012 poz. 788 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

 

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu oraz dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.

 

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

 

Osoby posiadające osobowość prawną winny przed przystąpieniem do przetargu przedstawić poświadczony wypis z właściwego Rejestru Sądu, natomiast osoby fizyczne winny okazać dokument tożsamości.

 

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części  z uzasadnionej przyczyny. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.

 

 

Oglądanie lokalu mieszkalnego w uzgodnieniu z Administracją Domów Mieszkalnych Zgorzelec ul. Traugutta 77a  tel. 075 77 52 661 i  075 77 56 547.

 

 

Bliższych informacji udziela: Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6,  tel. 75 77 52 888.

 

 


 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie III ustnego przetargu niegraniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Ogrodowej 4/2.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:21.10.2014 15:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.10.2014
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01