NAZWA SPRAWY: Wydzierżawienie gruntów

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer pokoju - 011 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 900 wew. 0173 oraz 0170
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

 

2. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec wraz z mapą z zaznaczeniem wnioskowanego terenu (w przypadku zawarcia pierwszej umowy).

 • Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości.

3. Opłaty:

 • Wnioski oraz załączniki do wniosków o dzierżawę są wolne od opłat skarbowych.

 • Dzierżawca oprócz czynszu za dzierżawę płaci również podatek od nieruchomości
  lub podatek rolny.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane
  w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Czas przygotowania nieruchomości
  do wydzierżawienia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania
  umowy dzierżawy – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii.

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec odbywa
  się na następujące cele:

  • grunty pod obiekty handlowo-usługowe (kioski i pawilony);

  • grunty zabudowane budynkami komunalnymi (za wyjątkiem garaży
   i budynków gospodarczych – komórek o pow. do 20 m2);

  • grunty pod parkingi;

  • grunty pod ustawienie  reklamy w formie płaskiej;

  • grunty pod ustawienie  reklamy w formie konstrukcji przestrzennej;

  • grunty na poprawę funkcji mieszkalnej;

  • grunty na cele rekreacyjne, sport i wypoczynek;

  • grunty na ogródki przydomowe;

  • grunty rolne.

 • Wydzierżawianie gruntu może odbywać się w drodze bezprzetargowej:

  • na wniosek osoby zainteresowanej dzierżawą, pod warunkiem, że inne osoby nie złożą wniosku o wydzierżawienie tego samego gruntu;

  • w przypadku, gdy o zawarcie umowy dzierżawy ogródka przydomowego i na poprawę funkcji mieszkalnej ubiegać się będzie więcej niż jeden wnioskodawca, dzierżawca wyłoniony zostanie w drodze przetargu, o ile nie będzie możliwy lub celowy podział terenu proporcjonalnie do liczby mieszkańców wnioskujących o zawarcie umowy dzierżawy;

  • zawieranie kolejnych umów na dzierżawę tej samej nieruchomości z dotychczasowym Dzierżawcą następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i uchwałą Rady Miasta Zgorzelec

  • w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec.

 • Wydzierżawianie gruntu odbywa się w drodze przetargu:

  • w przypadku złożenia kilku wniosków o wydzierżawienie tego samego gruntu;
  • w przypadku złożenia kilku wniosków o wydzierżawienie tego samego gruntu
   z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i na poprawę funkcji mieszkalnej, o ile nie było możliwe lub celowe dokonanie podziału terenu proporcjonalnie do liczby mieszkańców wnioskujących o zawarcie umowy dzierżawy;
  • przypadku przeznaczenia przez Burmistrza Miasta Zgorzelec gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Zgorzelec na jeden z ww. celów;
  • Warunki przystąpienia do przetargu każdorazowo podawane są w ogłoszeniu
   o przetargu, które jest publikowane w mediach, wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, I piętro oraz publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:

  • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;

  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 011.

 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 011, I piętro – tel. 75 77 59 900 wew. 0173.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • dział II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy kodeksu cywilnego;

 • Uchwałą nr 217/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia  28 października 2008 r. w sprawie zasad
  i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec;

 • Uchwała Nr 192/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydzierżawienie gruntów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:15.09.2008 22:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.04.2018
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:28.02.2022 12:52