BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w Zgorzelcu przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2, będącej własnością  Gminy Miejskiej Zgorzelec,
dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00001074/7.

I przetarg w dniu 14.04.2015 r. oraz II przetarg w dniu 16.06.2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym, a nieruchomość nie znalazła nabywcy. Z uwagi na negatywne wyniki poprzednich przetargów cena wywoławcza nieruchomości została obniżona.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2, oznaczona jako:

Działka nr 119/1, Obręb III,  AM-7  o pow. 640 m2

cena wywoławcza: 270.000 zł   

wadium 13.500,00 zł   

Dostawa gruntu zabudowanego budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 10 (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec (Uchwała Nr 404/02 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 21.02.2002 r.) działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny mieszkalne o niskiej intensywności.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. ogólnej 94,2m2. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, niweleta terenu zbliżona do poziomu. Działka ogrodzona i zagospodarowana przez dotychczasowych użytkowników,
z nasadzeniami w postaci drzew i krzewów ozdobnych. Działka porośnięta trawą, w części utwardzona pod dojście do budynku. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi – ul. Zamiejsko-Lubańskiej oraz ul. 3 Maja. Nieruchomość sąsiaduje z działkami o podobnym charakterze. Działka uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), gazową, elektryczną oraz telekomunikacyjną.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Forma sprzedaży:   na własność

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie  1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatna w ciągu 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nie przystąpienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec, a przetarg czyni niebyłym.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wniesienie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Millennium Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774 wadium we wskazanej wysokości najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 18.08.2015 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu. Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015, poz.583) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody przez nieobecnego współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu do wykonywania w jego imieniu czynności w zakresie wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu oraz dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1380) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz Gminy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 25 SIERPNIA 2015 ROKU

O GODZ. 13.00 W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

Nieruchomość  sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

Dodatkowe informacje:
Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6,  
tel.75 77 52 888 w godz. od 7.30 do 15.30.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2 w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:10.07.2015 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.07.2015
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01