BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC

59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  6

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych przy ul. Powstańców Śląskich w Zgorzelcu, będących własnością  Gminy Miejskiej Zgorzelec KW Nr JG1Z/00015401/0

 

 1. Działka nr 20/68,  Obr. VII, AM-6 o pow. 25 m2   cena wywoławcza: 6.900,00 zł

wadium: 690,00 zł

 

 1. Działka nr 20/69, Obr. VII, AM-6 o pow. 24 m2     cena wywoławcza: 6.700,00 zł

wadium: 670,00 zł

 

Cena wywoławcza zawiera należny podatek VAT.

Zgodnie z m. p .z. p. obszaru Śródmieście - Uchwała Rady Miasta Zgorzelec Nr 310/09 z dnia 07.10.2009r., teren położony w obszarze o symbolu G13.KS-U tereny pod obiekty komunikacji samochodowej, w zakresie: - zespoły garażowe; - parkingi podziemne i wielopoziomowe; - miejsca postojowe.

 

Działki usytuowane w strefie pośredniej miasta w pobliżu ul. Warszawskiej w otoczeniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z ul. Warszawskiej i Powstańców Śląskich. Działki wchodzą w skład zespołu działek zabudowanych budynkami garażowymi w zabudowie szeregowej. Kształt działek jest regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski. Działki posiadają dobrą dostępność urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.782 ze zm.) w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej. Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

 

Forma sprzedaży: na własność.

 

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 29 września 2015 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Millennium Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr …….…, Obr. …………, AM-……………

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

 

Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy, uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

 

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu
i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny
  (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
 • cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
 • pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
 • osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
  w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego
  do przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec
  w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

 

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  Dz. U. 2014, poz. 1380) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
DNIA 06 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU. O GODZ. 13.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC.

 

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec Wydział gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6,  tel.75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:31.08.2015 09:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.08.2015
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01