BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej będącej własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położonaw Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej, oznaczona jako działka:

Nr 8/2, Obr. I, AM-8  o powierzchni  18.813 m2,
KW NR JG1Z/00015437/1

cena wywoławcza wynosi   999.000,00  zł
(słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
Cena wywoławcza zawiera należny podatek VAT

wadium: 49.950,00 zł

I przetarg w dniu 25.08.2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym, a nieruchomość nie znalazła nabywcy.
Z uwagi na negatywne wyniki poprzednich przetargów cena wywoławcza nieruchomości została obniżona.

Działka niezabudowana o nieregularnym kształcie, zlokalizowana w strefie pośredniej miasta, w sąsiedztwie Przedmieścia Nyskiego, objętego programem rewitalizacji. Usytuowana  w pobliżu ulic: Wrocławskiej, Henrykowskiej i Nadbrzeżnej. Dojazd do nieruchomości utrudniony. Działka stanowi wzgórze o znacznej różnicy poziomów, dochodzącej do 15m. Atrybutem jest piękny widok na Starówkę Goerlitz. Na działce występują nasadzenia trwałe, resztki fundamentów, które wraz ze znaczącą stromizną skarpy ograniczają możliwość zabudowy. Teren nieuzbrojony. Położenie w pobliżu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, usług publicznych oraz terenów zielonych. W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem MU 2 - teren zabudowy mieszanej; mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (Uchwała Rady Miasta Zgorzelec Nr 153/04 z dnia 25.03.2004 r. w sprawie uchwalenia m.p.z.p. dzielnicy Zgorzelec Północ ).

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.
Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 15 grudnia 2015 r.
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 03 listopada 2015 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 8/2, Obr. I, AM-8.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
 
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie,
a przetarg uważa się za niebyły.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
•    osoby fizyczne – dokument tożsamości,
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny
(z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
•    cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla nieruchomości objętych przetargiem.


Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 2014, poz. 1380) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat w tym:
- 2 lata na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie  fundamentów),
- następne 3 lata na zakończenie zabudowy (tj. wybudowanie   budynku w   stanie surowym zamkniętym).  Terminy te biegną od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązują także następców prawnych. Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia  budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania,
- 15% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu
do jej zagospodarowania.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.
Nadto w celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Miejskiej Zgorzelec,  które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 100 % wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej  Zgorzelec.
Gmina Zgorzelec zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminów rozpoczęcia lub zakończenia zabudowy. W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę  - o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania działki zgodnie z warunkami w/w planu poprzez zabudowę powierzchni działki obiektami stałymi murowanymi po uzgodnieniu projektu zagospodarowania terenu z Gminą Miejską Zgorzelec (wyklucza się zabudowę tymczasową, np. kontenerową itp. ).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
DNIA  10 LISTOPADA 2015 R. O GODZ. 10.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:03.09.2015 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.09.2015
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01