BURMISTRZ MIASTA ZGORZELEC
OGŁASZA


I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego
w Zgorzelcu przy ul. Staszica  5/4 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  


Lokal mieszkalny położony na III piętrze (poddasze) o pow. 167,50 m2 składający się z 8 pokoi,  kuchni, przedpokoju i korytarza. Mieszkanie zawilgocone z wykwitami pleśni. Stolarka okienna i drzwiowa nieszczelna i wypaczona. Większość instalacji niesprawna lub odłączona. Lokal wymaga remontu i  jest niezamieszkały. W budynku znajduje się "Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia". Udział w częściach wspólnych budynku oraz
w działce Nr 54 (Obręb VII, AM-1 o pow. 269 m?)  wynosi 22,90%. Dla lokalu założona jest księga wieczysta Nr  JG1Z/00012950/2.
Przeznaczenie w planie: MW-U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Budynek Staszica 5 wpisany jest do rejestrów zabytków pod Nr Rej. 1228/J.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI   165.000,00 ZŁ.
W TYM CENA LOKALU MIESZKALNEGO   154.621,50 ZŁ.
CENA PRZYNALEŻNEGO GRUNTU   10.378,50 ZŁ.
 

Wylicytowana cena nieruchomości zostanie obniżona o 30% z uwagi na wpisanie budynku Staszica 5 do rejestru zabytków. W związku z wpisaniem budynku do rejestru zabytków, nabywcę zobowiązuje się do zachowania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj. zachować oryginalne elementy budynku: historyczna bryła i rzut, forma dachu
z ceramicznym pokryciem i facjatkami, kompozycja i wystrój elewacji (szczyt, balkony, dekoracja sztukatorska, faktura tynku, metaloplastyka balustrad), forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okienna
i drzwiowa (neogotyckie drzwi wejściowe), układ przestrzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia i wystroju tj.:klatka schodowa, układ pomieszczeń, sztukaterie, balustrada klatki schodowej, piece kaflowe, stolarka drzwiowa, posadzki ceramiczne klatki schodowej. Wymagane jest przywrócenie historycznych podziałów drewnianej stolarki okiennej, z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków,
tzn. profilowanie słupka i ślemienia oraz odtworzenie szprosów (wykluczony podział międzyszybowy). Wymagana jest rewaloryzacja historycznego wyglądu i kolorystyki elewacji
z odtworzeniem historycznej faktury tynku, konserwacją detalu architektonicznego, uporządkowaniem reklam. Dokumentacja budowlana i konserwatorska znajduje się w zasobach WUOZ w Jeleniej Górze- karta ewidencyjna zabytku (tzw. "biała karta"), karta adresowa obiektu, projekt budowlany. Wszelkie prace przy obiekcie należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace remontowe mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Forma sprzedaży: lokal na własność, grunt we współużytkowanie wieczyste.
Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość:

- I opłata za grunt wynosząca 25% wylicytowanej jego ceny oraz wylicytowana cena mieszkania płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta  Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.


Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
- Następne opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynoszą 1% wylicytowanej ceny gruntu płatne do 31 marca każdego roku.
- Aktualizacja  wysokości opłaty rocznej za grunt w okresach nie krótszych niż 3 lata przez wypowiedzenie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu przez uczestników przetargu.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 16.500,00 zł. należy wnieść najpóźniej 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 13 października 2015 roku włącznie:

- jeśli wpłata zanotowana byłaby na koncie Urzędu Miasta do końca września 2015 r.:
Bank Millennium S.A., Nr 29 1160 2202 0000 0002 2290 9774,
- jeśli wpłata zanotowana byłaby na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec po wrześniu
2015 r.: Bank PKO S.A., Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461.

W tytule należy wpisać: "Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 5/4".

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego)
w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
"    osoby fizyczne - dokument tożsamości,
"    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
"    cudzoziemcy - promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
"    cudzoziemcy-osoby prawne - dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
"    pełnomocnicy - dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone
w formie aktu notarialnego,
"    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. 2014, poz. 1380) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz Gminy.


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU O GODZ. 12.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC


Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych Zgorzelec ul. Traugutta 77a, tel. 75 77 52 661 i 75 77 56 547.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Domańskiego 6, tel. 75 77 52 888.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 5/4
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:14.09.2015 16:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.09.2015
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01