NAZWA SPRAWY: Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer pokoju - 011 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 52 554; 75 77 59 946
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 0 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • W przypadku podziału dwuetapowego:
  • I etap:
   • Wniosek o wydanie postanowienia;
   • Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
   • Wstępny projekt podziału.
  • II etap:
   • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział;
   • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
   • Wykaz zmian gruntowych;
   • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
   • Mapę z projektem podziału (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egz. dla Urzędu i 2 egz. dla Starostwa Powiatowego, 1 egz. dla Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych).
 • W przypadku podziału jednoetapowego:
  • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział;
  • Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
  • Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
  • Wykaz zmian gruntowych;
  • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
  • Mapę z projektem podziału (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egz. dla Urzędu i 1 egz. dla Starostwa Powiatowego 1 egz. dla Sądu rejonowego – wydziału ksiąg wieczystych).
 • Dodatkowo, w przypadkach o których mowa 
  • w art. 93 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego dostępu nowo wydzielanych działek do drogi publicznej:
   • w przypadku, gdy dokonanie podziału nieruchomości spowoduje konieczność wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej (dla zapewnienia nowo wydzielanym działkom dostępu do drogi publicznej), do wniosku należy dołączyć zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu;
   • w przypadku, gdy dostęp do drogi publicznej odbywał się będzie za pośrednictwem innych nieruchomości, do wniosku o podział należy dołączyć tytuł prawny, z którego wynika, że dzielona nieruchomość posiada prawny dostęp do drogi publicznej (możliwy do wykonywania);
  • w art. 93 ust.3b ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego podziału nieruchomości zabudowanej, do wniosku należy dołączyć:
   • rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku (w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części, posiadające odrębne wejścia i wyposażone w odrębne instalacje);
   • w szczególnych przypadkach może zaistnieć konieczność dołączenia innych dokumentów (niezbędnych z uwagi na specyfikę prowadzonego postępowania administracyjnego), o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

3. Opłaty:

 • Wnioski oraz załączniki do wniosków są wolne od opłat skarbowych.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Z wnioskiem o podział nieruchomości może wystąpić osoba posiadająca interes prawny (właściciel lub użytkownik wieczysty). Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 • Podziału nieruchomości można dokonać w postępowaniu:
  • Dwuetapowym - jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego :
   • I etap - postanowienie o zgodności proponowanego podziału z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego;
   • II etap - decyzja zatwierdzająca podział.
  • lub w przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu:
   • I etap - postanowienie, że proponowany podział nieruchomości nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
   • II etap - decyzja zatwierdzająca podział.
  • Jednoetapowym - niezależnie od ustaleń planu, w celu określonym w art. 95  ustawy o gospodarce nieruchomościami:
   • decyzja zatwierdzająca podział.
 • Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:
  • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;
  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 09.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /pierwsze piętro pokój 011/

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku;
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości;
 • Kodeksu postępowania administracyjnego.

   

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:15.09.2008 18:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.04.2018
Informację aktualizował:Łukasz Relich
Data aktualizacji:01.02.2019 11:55