BURMISTRZ MIASTA ZGORZELEC

OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 50/1 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 

 

Lokal niemieszkalny położony na  parterze  o pow. 29,60 m² składający się z 2 pomieszczeń użytkowych, pomieszczenia sanitarnego oraz korytarza. Lokal nie posiada osobnego wejścia z chodnika, wejście do lokalu poprzez klatkę schodową od strony podwórza. Lokal w złym stanie technicznym w związku z faktem wybuchu pieca gazowego podgrzewającego wodę. Widoczne ślady wilgoci, wykwity pleśni na ścianie w jednym z pomieszczeń użytkowych, podłogi zniszczone. Zgodnie z opinią kominiarską brak wolnych przewodów kominowych do podłączenia wentylacji. Wskazane wykonanie wentylacji mechanicznej zgodnie z zaleceniami kominiarskimi. Lokal wymaga remontu kapitalnego, od kilku lat stanowi pustostan podlegający systematycznej degradacji m. in. poprzez brak wentylacji.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 91 (Obręb IV, AM-4) o pow. 82 m²  wynosi 16,8%. Księga wieczysta Nr  JG1Z/00030755/7.

Przeznaczenie w planie: MW-U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI 19.500,00 ZŁ.

w tym: cena lokalu niemieszkalnego 18.331,95 zł.

cena przynależnego gruntu 1.168,05 zł.

 

Forma sprzedaży: lokal na własność, grunt we współużytkowanie wieczyste.

Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość:

- I opłata za grunt wynosząca 25% wylicytowanej jego ceny oraz wylicytowana cena mieszkania płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta  Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 1 miesiąca
od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

- Następne opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynoszą 3% wylicytowanej ceny gruntu płatne do 31 marca każdego roku.

- Aktualizacja  wysokości opłaty rocznej za grunt w okresach nie krótszych niż 3 lata przez wypowiedzenie.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu przez uczestników przetargu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.950,00 zł należy wnieść najpóźniej 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 2 grudnia 2015 roku włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461.

W tytule należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu niemieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 50/1”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego – wydruk komputerowy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
 • cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
 • pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
 • osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
  w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

 

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 2014, poz. 1380) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz Gminy.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

DNIA 09 GRUDNIA 2015 ROKU O GODZ. 11.00

W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

 

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych Zgorzelec ul. Traugutta 77a, tel. 75 77 52 661 i 75 77 56 547.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, tel. 75 77 52 888.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 50/1
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:02.11.2015 11:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.11.2015
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01