BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  6

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu, będących własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec KW NR JG1Z/00001377/1

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Kopernika 16, oznaczona jako:

Działka nr 32, Obręb I,  AM-3  o pow. 780 m2

cena wywoławcza: 255.000,00 zł   

wadium 12.750,00 zł

Z uwagi na negatywny wynik I przetargu cena wywoławcza nieruchomości została obniżona.

Dostawa gruntu zabudowanego budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 10 (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu – Uchwała Nr 153/04 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25.03.2004 r. -  teren działki położony jest w obszarze oznaczonym symbolem MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. ogólnej 107,3 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 15,2 m2. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, niweleta terenu zbliżona do poziomu. Działka ogrodzona i zagospodarowana rekreacyjnie z nasadzeniami w postaci drzew i krzewów ozdobnych. Porośnięta trawą, w części urządzony tzw. warzywnik. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi (ul. Kopernika o niskim natężeniu ruchu). Ulica ta łączy się z ul. Bolesławiecką – drogą wylotową ze Zgorzelca w kierunku Jędrzychowic. Nieruchomość sąsiaduje z działkami o podobnym charakterze. Działka uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), gazową, elektryczną oraz telekomunikacyjną.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 4 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 01 grudnia 2015 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 32, Obr. I, AM- 3.  

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy, uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
 
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
•    osoby fizyczne – dokument tożsamości,
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
•    cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelecw związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  Dz. U. 2014, poz. 1380) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  
DNIA 08 GRUDNIA 2015 ROKU. O GODZ. 13.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granicna koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec Wydział gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6,  tel.75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:02.11.2015 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.11.2015
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:23.11.2018 10:38