NAZWA SPRAWY: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer pokoju - 09 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 900 wew. 0177 oraz 0170
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podpisany przez wszystkie osoby będące użytkownikami wieczystymi. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

3. Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji.
 • Podstawę opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Termin załatwienia sprawy: zgodnie z KPA

5. Tryb odwoławczy:

 

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.

 • W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2., który stanowi, że z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Mając na uwadze powyższe: wniosek złożony przez użytkowników wieczystych nie reprezentujących 50% udziałów w prawie użytkowania wieczystego nie będzie stanowił podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego.

 • Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

 • Na wniosek użytkownika wieczystego opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, można rozłożyć na raty na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. (Wierzytelność
  z tytułu opłaty za przekształcenie podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową).

 • Jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym udzielana jest bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w takiej wysokości, aby pozostała do zapłaty opłata stanowiła:

  • 10% ceny nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lecz nie mniej niż 1000 zł, jeżeli użytkowanie wieczyste trwało nie mniej niż 8 i nie dłużej niż 10 lat;

  • 8% ceny nieruchomości jako przedmioty prawa własności lecz nie mniej niż 800 zł, jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 10 oraz krócej niż 25 lat;

  • 5% ceny nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lecz nie mniej niż 500 zł, jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 25 lat i dłużej lub została wniesiona opłata za cały okres użytkowania wieczystego niezależnie od czasu jego trwania.

 • Zgodnie z art. 5a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

 • Dla celów pomocy publicznej jedynymi wiążącymi przepisami w zakresie pojęcia działalności gospodarczej i przedsiębiorcy są przepisy unijne tj. zgodnie z art. 1 załącznika do Rozporządzenia nr 651/2014 Komisji (UE)

 • z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art 107 i 108 Traktatu, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną (osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą). Pojęcie przedsiębiorcy na gruncie prawa UE obejmuje swym zakresem wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności. W związku z powyższym działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit (np. fundacje czy stowarzyszenia), a także instytucje kultury czy jednostki badawczo-rozwojowe.

 • Za przedsiębiorcę może również zostać uznana osoba fizyczna, oferująca na rynku produkty lub usługi (np. wynajmująca  nieruchomość), która w ogóle nie  figuruje  w  żadnych  rejestrach przedsiębiorców. Przy ocenie charakteru danej działalności sądy unijne kierują się możliwością występowania na określonym rynku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony innych podmiotów.

 • Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:

  • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;

  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 09.

 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 09, I piętro – tel. 75 77 59 900 wew. 0177.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • Uchwała nr 173/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ustawa z 2005 r.)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:15.09.2008 20:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.04.2018
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:28.02.2022 12:53