wersja do wydruku Renata Zawada 23.03.2016 10:42

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu

BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w Zgorzelcu przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2, będącej własnością  Gminy Miejskiej Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00001074/7.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2, oznaczona jako:

Działka nr 119/1, Obręb III,  AM-7  o pow. 640 m2

cena wywoławcza: 239.000,00 zł   

wadium 11.950,00 zł   

Dostawa gruntu zabudowanego budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 10 (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
I przetarg w dniu 09.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym, a nieruchomość nie znalazła nabywcy. Z uwagi na negatywny wynik poprzedniego przetargu cena wywoławcza nieruchomości została obniżona.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec (Uchwała Nr 404/02 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 21.02.2002 r.) działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny mieszkalne o niskiej intensywności.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. ogólnej 94,2m2. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, niweleta terenu zbliżona do poziomu. Działka ogrodzona i zagospodarowana przez dotychczasowych użytkowników, z nasadzeniami w postaci drzew i krzewów ozdobnych. Działka porośnięta trawą, w części utwardzona pod dojście do budynku. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi – ul. Zamiejsko-Lubańskiej oraz ul. 3 Maja. Nieruchomość sąsiaduje z działkami o podobnym charakterze. Działka uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), gazową, elektryczną oraz telekomunikacyjną.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Forma sprzedaży:   na własność
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie 4 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu. Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 19 kwietnia 2016 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A.
Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 119/1, Obr. III, AM- 7.  

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy, uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
 
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
•    osoby fizyczne – dokument tożsamości,
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny
(z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
•    cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego
do przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.);
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  Dz. U. 2014, poz. 1380 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 26 KWIETNIA 2016 ROKU
O GODZ. 10.00 W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

Nieruchomość  sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu
Dodatkowe informacje:
Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6,  tel.75 77 52 888 w godz. od 7.30 do 15.30.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Renata Zawada
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:21.03.2016
Data publikacji:23.03.2016 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż