NAZWA SPRAWY:  ORGANIZACJA DOWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ/ PRZEDSZKOLI

 

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa Wydziału – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Numer pokoju – 211 | II piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Numer telefonu: 75 77 59 900 wew. 0180
e-mail: urząd(at)zgorzelec.eu (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

 

2. Wymagane dokumenty:

Organizacja bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu następuje na wniosek rodzica /opiekuna prawnego ucznia. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydanych przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • zaświadczenie ze szkoły/przedszkola o uczęszczaniu ucznia do placówki w danym roku szkolnym (w przypadku uczniów rozpoczynających naukę w danej szkole/ przedszkolu zaświadczenie należy dostarczyć w terminie do dnia 01 września danego roku),
 • kopia dowodu rejestracyjnego oraz polisy ubezpieczeniowej samochodu, którym dziecko będzie dowożone – w przypadku zapewnienia przez rodzica dowozu dziecka własnym środkiem transportu.

Termin złożenia wniosku:

 • w przypadku wniosku o organizację bezpłatnego dowozu i zapewnienie opieki – wnioski należy składać w terminie do dnia 30 czerwca danego roku,
 • w przypadku wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna - w terminie do dnia 15 sierpnia danego roku,

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość składania wniosków po upływie ww. terminów - wówczas będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty złożenia.

3. Opłaty:

Brak opłaty lub zwolnione z opłaty

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

I. Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów: za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres:  Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec, drogą elektroniczną.

II. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu lub otrzymania zwrotu kosztów dowozu do szkoły/ przedszkola:

 • uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy prawo oświatowe, uczęszczający do szkoły podstawowej,
 • uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy o prawo oświatowe, uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, które realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych (zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy prawo oświatowe) oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna;

- 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 • dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego (objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy prawo oświatowe), posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną - do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka - umożliwiającego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy prawo oświatowe, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy prawo oświatowe.

Warunkiem objęcia ucznia niepełnosprawnego bezpłatnym transportem lub przyznanie zwrotu kosztów dowozu jest zamieszkiwanie na terenie miasta Zgorzelec.

III. Formy dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół/ przedszkoli:

 • bezpłatny transport (na terenie Zgorzelca) z domu do szkoły/przedszkola i z powrotem zorganizowany przez gminę, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu,
 • zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna z domu do szkoły/przedszkola i z powrotem zapewnionego przez rodzica własnym środkiem transportu lub środkami komunikacji publicznej.

Dowóz zapewniany jest do najbliższej szkoły/przedszkola. Przez najbliższą szkołę/ przedszkole rozumie się szkołę/przedszkole zapewniające uczniowi realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, położone najbliżej jego miejsca zamieszkania. Dowóz nie obejmuje zajęć innych niż obowiązkowe zajęcia szkolne organizowane i prowadzone przez szkołę/przedszkole, tzn. nie obejmuje zajęć nienależących do zadań szkoły/przedszkola, w których dziecko bierze udział np. na skutek decyzji rodzica (zajęcia rehabilitacyjne, itp.).

IV. Zasady organizacji przez gminę bezpłatnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół/ przedszkoli:

Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ przedszkola, w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu lekcji. Grupa uczniów uprawnionych do dowozu, uczęszczających do danej szkoły/przedszkola, dowożona jest na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej w tej szkole/ przedszkolu. Uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to ich plan zajęć, zobowiązani są do korzystania z opieki w świetlicy szkolnej. Organizacja powrotu do domu uczniów uwzględnia zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów z danej szkoły/przedszkola. Uczniowie, czekający na powrót do domu, zobowiązani są do korzystania z opieki w świetlicy szkolnej. Ww. zasady nie mają zastosowania w przypadku gdy czas oczekiwania przed lub po lekcjach wynosiłby ponad 2 godziny zegarowe (dla przykładu: jednym kursem dowożeni są uczniowie rozpoczynający lekcje pomiędzy godz. 8:00, a 10:00, drugim pomiędzy godz. 10:00, a 12:00).

V. Do obowiązków rodzica/opiekuna prawnego należy:

 • punktualne doprowadzenie dziecka do miejsca oczekiwania na środek transportu i odebranie go po powrocie ze szkoły/ przedszkola, zgodnie z ustalonym harmonogramem (przewoźnik nie przekaże dziecka osobie nieupoważnionej),
 • zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas oczekiwania na przyjazd środka transportu, którym odbywa się dowóz,
 • niezwłoczne telefoniczne poinformowanie osoby sprawującej opiekę ze strony przewoźnika, o nieobecności dziecka (w sytuacjach zaplanowanych - odpowiednio wcześniej, a w sytuacjach nagłych nie później niż 0,5 godziny przez planowanym wyjazdem dziecka do szkoły).

Godziny dowozu na trasie dom – szkoła/ przedszkole – dom dla uczniów niepełnosprawnych określane są po ustaleniu planu lekcji na dany rok szkolny przez poszczególne placówki.

VI. Zasady zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły/przedszkola:

W celu dokonywania zwrotu kosztów dowozu rodzicom uczniów niepełnosprawnych, zapewniających dowóz własnym środkiem transportu lub środkami transportu publicznego, konieczne jest zawarcie pomiędzy Burmistrzem Miasta, a rodzicem umowy określającej zasady tego zwrotu.

Wypłata zwrotu kosztów za dowożenie ucznia środkami komunikacji publicznej następuje po przedłożeniu oświadczenia o liczbie dni obecności dziecka w szkole/ przedszkolu, w których odbywał się dowóz, potwierdzonego przez szkołę/ przedszkole, wraz z biletami, paragonami, itp. poświadczającymi koszt przejazdu. Zwrotowi podlega koszt przejazdu ucznia i opiekuna (po uwzględnieniu odpowiednich ulg). W przypadku realizacji dowozu dziecka pociągiem osobowym – refundacją objęte będą bilety drugiej klasy.

Wypłata zwrotu kosztów za dowożenie ucznia własnym samochodem następuje po przedłożeniu oświadczenia o liczbie dni obecności dziecka w szkole/ przedszkolu, w których odbywał się dowóz, potwierdzonego przez szkołę/ przedszkole. W oświadczeniu należy również dokonać rozliczenia przejechanych kilometrów. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a szkołą/ przedszkolem, jest rozumiana jako odległość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca. Wysokość zwrotu kosztów określana jest co miesiąc jako iloczyn dziennej przejechanej liczby kilometrów, liczby dni w których odbywał się dowóz, średniego spalania samochodu w przeliczeniu na 100 km oraz średniej ceny paliwa.

Za dni nieobecności w szkole/ przedszkolu zwrot kosztów nie przysługuje. Szczegółowe zasady oraz wzory oświadczeń regulowane są w umowie.

W przypadku szczególnych potrzeb uczniów wymagających specyficznych form przejazdu i opieki w tym czasie dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów przejazdu w inny sposób na podstawie indywidualnego rozstrzygnięcia i odrębnego porozumienia z rodzicem.

7. Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

8. Załączniki:

 • wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola
 • klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku ciążącego na administratorze

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bożena Konarzewska
Data publikacji:01.06.2018 07:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Kuziora
Data aktualizacji:18.03.2022 13:09