NAZWA SPRAWY: ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA STAŁE I NA  OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

Numer pokoju - 109, I piętro

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numery telefonu - 75 77 59 917, 75 77 59 918

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia -  800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • w przypadku wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wypełniony formularz ,,zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”
 • w przypadku powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy wypełniony formularz ,,zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”
 • dowód osobisty lub paszport
 • pełnomocnictwo (w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika pobytu stałego  oraz do wglądu dowód osobisty lub paszport)

3. Opłaty:

 • Czynność zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz zgłoszenie powrotu nie podlega opłacie skarbowej.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec bądź przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Zgłoszenie wymeldowania oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu dokonuje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów. 
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Obywatel polski który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.
 • Obywatel polski który wyjeżdża z kraju  z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się   pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania  administracyjnego.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

8. Załączniki:

 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Data publikacji:30.05.2016 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Boryczewska
Data aktualizacji:28.05.2020 09:03