NAZWA SPRAWY: ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY (NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW)

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

Numer pokoju - 109, I piętro

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numery telefonu - 75 77 59 900 wew. 0138, 0139

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz ,,zgłoszenie pobytu czasowego''
 • pełnomocnictwo (w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika pobytu czasowego  oraz do wglądu dowód osobisty lub paszport)
 • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, tj. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

3. Opłaty:

 • Czynność zameldowanie na pobyt czasowy nie podlega opłacie skarbowej.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec bądź przelewem na rachunek bankowy  Bank PEKAO S.A 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.
 • Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.
 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Potwierdzenie pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.
 • Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.
 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Potwierdzenie pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1191).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

8. Załączniki:

Zgłoszenie pobytu czasowego

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt czasowy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Data publikacji:30.05.2016 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Boryczewska
Data aktualizacji:07.07.2022 10:14