NAZWA SPRAWY: ZAMELDOWANIE NA POBYT  STAŁY LUB CZASOWY  CUDZOZIEMCÓW

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

Numer pokoju - 109, I piętro

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numery telefonu - 75 77 59 900 wew. 0138, 0139

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz ,,zgłoszenie pobytu stałego” lub  ,,zgłoszenie pobytu czasowego”
 • pełnomocnictwo (w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika pobytu stałego  oraz do wglądu dowód osobisty lub paszport),
 • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, tj. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia:

 • kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia  na pobyt rezydenta   długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP
 • dokument ,, zgoda na pobyt tolerowany”
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • decyzję o nadaniu  statusu uchodźcy w rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.   

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia:

 • wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument '' zgoda na pobyt tolerowany albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonujący  zameldowania na pobyt stały  lub czasowy przedstawia: 

 • ważny dokument podróżny lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub  oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP.

natomiast członek rodziny cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego:

 • ważny dokument podróżny oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

3. Opłaty:

 • Czynność zgłoszenia pobytu stałego nie podlega opłacie skarbowej.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec bądź przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, natomiast dokonując zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1191).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017r., poz. 2411).
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

8. Załączniki:

 • Zgłoszenie pobytu stałego
 • Zgłoszenie pobytu czasowego

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Data publikacji:30.05.2016 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Boryczewska
Data aktualizacji:07.07.2022 10:13