NAZWA SPRAWY: ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

Numer pokoju - 109, I piętro

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numery telefonu - 75 77 59 900 wew. 0138, 0139

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie z uzasadnieniem wniosku, dlaczego wnioskodawca nie mógł  obowiązku meldunkowego dokonać w trybie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • wypełniony przez osobę ubiegającą się o zameldowanie druk ,,Zgłoszenie pobytu stałego" lub ,,Zgłoszenie pobytu czasowego". W przypadku zameldowania na pobyt czasowy należy podać czasookres zameldowania,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, tj. umowa  cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (jeśli osoba jest w posiadaniu), w którym  ma nastąpić zameldowanie,  kserokopię należy dołączyć do podania.
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej,
 • w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

3. Opłaty:

 •  Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej. 
 • Opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł podlega złożenie dokumentu stwierdzającego złożenie pełnomocnictwa. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł i 10,00 zł można uiścić w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec bądź przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające min. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.
 • Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej-następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

5. Tryb odwoławczy:

 •  Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 • Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Przy zameldowaniu należy przedstawić:

 •  dowód osobisty lub paszport,
 • wypełniony druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego), 
 • obywatel polski, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1191).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

8. Załączniki:

Brak załączników

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Data publikacji:14.06.2016 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Boryczewska
Data aktualizacji:07.07.2022 10:10