NAZWA SPRAWY: UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

Numer pokoju - 109, I piętro

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numery telefonu - 75 77 59 900 wew. 0138, 0139

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony  wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

3. Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych wynosi 31 zł . Opłatę należy  wpłacić na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A  31 1240 3464 1111 0010 6448 8865 z zaznaczeniem „opłata  za  udostępnienie danych”.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Informację o jednostkowych danych osobowych uzyskuje się w terminie 7 dni, a w przypadku przesłania zapytania o informację o danych osobowych drogą korespondencyjną - w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

5. Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Poprzez dane jednostkowe  rozumie się informacje  dotyczące:

 • danych jednej osoby,
 • imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem,

Nieodpłatnie udostępnienie danych otrzymują:

 • organy administracji publicznej, sądy, prokuratura,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzne,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • organy wyborcze,
 • straże gminne ( miejskie ),
 • komornik sądowy- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • państwowe i samorządowe  jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Odpłatnie dane osobowe otrzymują:

 • osoby i jednostki organizacyjne – jeśli wykażą w tym interes prawny,
 • jednostki organizacyjne, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli  ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,
 • inne osoby i jednostki organizacyjne , jeżeli  wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem  uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1191).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 r., poz. 2482)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

8. Załączniki:

Wniosek o udostępnienie danych

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnienie danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Data publikacji:14.06.2016 10:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Boryczewska
Data aktualizacji:07.07.2022 10:53