NAZWA SPRAWY: ZGROMADZENIE PUBLICZNE

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Zarządzania Kryzysowego

Numer pokoju - 014, I piętro

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numery telefonu - 75 77 59 900 wew. 0 193

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
 • Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
 • Jedno zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
 • Do wglądu dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za  zorganizowanie zgromadzenia.

3. Opłaty:

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Organizator zgromadzenia publicznego na terenie miasta Zgorzelec zobowiązany jest złożyć zawiadomienie nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

5. Tryb odwoławczy:

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

 • Jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie zostało zorganizowane przez osoby
 • nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych lub uczestniczą w nim osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia;
 • Jego cel lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 • Jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy prawo o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator podaje:

 • Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL oraz rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;
 • Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował

Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

Zgromadzeniem kieruje przewodniczący, którym jest:

 • Organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia;
 • Osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631)

8. Załączniki:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgromadzenie publiczne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Data publikacji:14.06.2016 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Skrzypczyk
Data aktualizacji:26.02.2022 13:45