BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy Alejach Lipowych będących własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane, położone w Zgorzelcu przy Alejach Lipowych , w ewidencji gruntów oznaczone jako działki:


1.    Działka nr 5/33, Obr. III, AM-6 o pow. 1070 m²
cena wywoławcza: 91.250,00 zł
wadium: 9.125,00 zł

2.    Działka nr 5/35, Obr. III, AM-6 o pow. 907 m²
cena wywoławcza: 68.000,00 zł
wadium: 6.800,00 zł

3.    Działka nr 5/42, Obr. III, AM-6 o pow.1126 m²
cena wywoławcza: 83.250,00 zł
wadium: 8.325,00 zł

I przetarg odbył się w dniu 28 czerwca 2016 r. W/w nieruchomości nie znalazły nabywcy.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015466/3.

Nieruchomości niezabudowane, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu położone przy Alejach Lipowych. Na nabywcy ciąży obowiązek zmiany klasyfikacji gruntów w ewidencji gruntów. Kształt działek regularny zbliżony do trapezu. Działki obecnie nie użytkowane, pokryte roślinnością trawiastą, częściowo zadrzewione. Na przeważającym obszarze występują zakrzaczenia i zadrzewienia w postaci samosiejek drzew. Usunięcie drzew wymaga uzyskania pozwolenia na ich wycięcie. Teren o lekkim nachyleniu.
Sieć kanalizacji sanitarnej przebiega wzdłuż zaplanowanej drogi wewnętrznej, sieć wodociągowa w części przebiega wzdłuż zaplanowanej drogi oraz częściowo w ulicy Dzikiej/Idzikowskiego, sieć energetyczna- skrzynki ZK przy granicy działki, sieć gazowa z istniejącej sieci gazowej
w ulicy Idzikowskiego.

Zgodnie z Uchwałą Nr 404/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07.07.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec północ w Zgorzelcu w rejonie ulicy Słowiańskiej nieruchomości objęte przetargiem położone są w obszarze oznaczonym symbolem 9MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Forma sprzedaży: na własność.

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat, w tym:
- 3 lata na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie  fundamentów),
- następne 2 lata na zakończenie zabudowy   (tj. wybudowanie budynku w stanie surowym
zamkniętym).
 
Terminy te biegną od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązują także następców prawnych. Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia  budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania,
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.

W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Miejskiej Zgorzelec,  które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie
art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 100 % wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej  Zgorzelec.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem
tj. do dnia 20 września 2016 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr…….….., Obr. III, AM-6.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
 
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
•    osoby fizyczne – dokument tożsamości,
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny
(z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
•    cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.);
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 2016, poz. 1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
DNIA  27 WRZEŚNIA 2016 R. O GODZ. 10.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC


Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:19.08.2016 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.08.2016
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01