OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu „Rewitalizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Zgorzelcu” w ramach konkursu nr RPDS.06.03.01-IZ.00-02-141/16

Gmina Miejska Zgorzelec

jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6  Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI w ramach kategorii interwencji (zakresem interwencji dominującym): 054 Infrastruktura mieszkalnictwa  ogłoszony przez:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego
pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu

pn. „Rewitalizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

w Zgorzelcu” przygotowanego w odpowiedzi na ww. konkurs.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie do partnerstwa - nabór dla wspólnot mieszkaniowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Helik
Data publikacji:19.09.2016 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.09.2016
Informację aktualizował:Ewa Krzysiek
Data aktualizacji:10.11.2016 10:18