BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC

 

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Traugutta/Tuwima w Zgorzelcu.

 

Przetargiem objęta jest nieruchomość, składająca się z:

Dz. nr 5/2, Obr. V, AM-3 w Zgorzelcu o pow. 0,0824 ha

zabudowana budynkiem byłego dworca PKP;

księga wieczysta JG1Z/00039398/9

 

Dz. nr 16, Obr. V, AM-3 w Zgorzelcu o pow. 0,8405 ha

działka niezabudowana;

księga wieczysta JG1Z/00050432/3

 

Prawo użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa

Dz. Nr 15/2, Obr. V, AM-3 w Zgorzelcu o pow. 0,4589 ha

działka niezabudowana;

księga wieczysta  JG1Z/00049407/9

 

I przetarg odbył się w dniu 12 kwietnia 2016 r., II przetarg odbył się 28.06.2016 r., III przetarg odbył się 20.09.2016 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, a nieruchomość nie znalazła nabywcy.

 

Z uwagi na negatywny wynik poprzedniego przetargu cena wywoławcza nieruchomości została obniżona.

 

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi:   1.100.000,00 zł.
(słownie: jeden milion sto tysięcy złotych )

w tym:

25% - cena działki nr 5/2

24% - cena prawa użytkowania wieczystego działki nr 15/2

51% - cena działki nr 16

 

Sprzedaż działki nr 5/2, Obr. V, AM-3 zwolniona z  podatku VAT (art. 43, ust. 1, pkt. 9 ustawy o VAT).

Do ostatecznej ceny nieruchomości w części procentowej przypadającej dla działek nr 15/2 oraz działki nr 16 doliczony zostanie podatek VAT 23 %.

 

wadium: 55.000,00 zł. 

 

Działka nr 5/2 ma nieregularny kształt. Niweleta terenu o znacznej różnicy terenu (skarpa). Działka w przeważającej części zabudowana budynkiem byłego dworca PKP, tj.: budynkiem transportu i łączności o pow. 1364m2 oraz budynkiem transformatorowi o pow. 54m2. Budynek byłego dworca – budynek trzykondygnacyjny, niski parter z częścią piwniczną, parter i antresola. Konstrukcja szkieletowa, w której elementami przenoszącymi obciążenia są układy prętowe (słupy, rygle i ramy) z wypełnieniem ścian z cegły pełnej. Budynek usytuowany jest na skarpie o znacznej różnicy w położeniu terenu. Dach budynku płaski (stropodach) pokryty papą, stropy betonowe. Budynek jest od dłuższego czasu nieużywany.

Działka nr 16 jest niezabudowana, kształtem zbliżona do trapezu, położona w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 5/2 zabudowanej budynkiem byłego dworca PKP. Niweleta działki zbliżona do poziomu. Przez działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej, tj.: kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg i energia elektryczna. Sieć gazowa znajduje się w tzw. zasięgu.

Działka nr 15/2 jest niezabudowana o nieregularnym kształcie, położona w Zgorzelcu, w bezpośrednim sąsiedztwie byłego dworca PKP. Na działce, głównie przy południowej granicy działki występują nasadzenia w postaci drzew liściastych o znacznych pierścienicach. Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz linia telekomunikacyjna.

Dojazd do nieruchomości od strony ulic Tuwima, Traugutta i Armii Krajowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście Uchwałą Nr 310/2009 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07.10.2015 r.

- działka nr 5/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem B45.UC/KK - tereny wielko powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz komunikacji kolejowej.

- działka nr 16 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem B45.UC/KK - tereny wielko powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz komunikacji kolejowej.

- działka nr 15/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolami:

B45.UC/KK - tereny wielko powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz komunikacji kolejowej;

B39.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

18.KDD, 19.KDD.MW – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

 

Forma sprzedaży: dz. nr 5/2 i dz. nr 16 na własność

                                dz. nr 15/2 – prawo użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 4 lat.

Zakończeniem zabudowy będzie oddanie nieruchomości do użytku.

Termin zabudowy biegnie od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązuje także następców prawnych nabywcy.

W razie niedotrzymania terminu zabudowy nabywca (jak również następcy prawni nabywcy) zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

- 20% wylicytowanej ceny  nieruchomości w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania

- 20% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.

Dla zabezpieczenia zapłaty kar umownych ustanowiona zostanie hipoteka do wysokości ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

 

Nadto w celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Miejskiej Zgorzelec,  które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie
art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 100 % wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej  Zgorzelec.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również dokonać rozbiórki budynku dworca
w terminie 2 lat od daty nabycia nieruchomości.

 

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny, płatna przed  zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Nabywca zostanie powiadomiony
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Zgorzelec: Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461 najpóźniej do dnia 21 listopada 2016 r. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 5/2, Obr. V, AM- 3, dz. nr 16, Obr. V, AM-3 oraz prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa dz. nr 15/2, Obr. V, AM-3 w Zgorzelcu.

Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy, uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu
i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny
  (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
 • cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
 • pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
 • osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
  w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec
  w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.922 );
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

 

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2016, poz. 1061 w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA  28 LISTOPADA 2016 R. O GODZ. 10.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

 

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

 

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Traugutta/Tuwima w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:23.09.2016 12:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.09.2016
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01