Renata Zawada 15.11.2016 15:03 wersja do wydruku

BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Chełmońskiego, będących własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec przeznaczonych pod zabudowę garażową (obręb XI,  AM-4) KW JG1Z/00015506/6.

Działka nr 2/37 o pow.  18 m2  +  udział 1/86 części w działce nr 2/93 o pow.1912 m2
cena wywoławcza netto:3.800,00 zł
wadium 380,00 zł

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony  podatek VAT 23%.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ulicy Orzeszkowej – Uchwała Nr 385/2010 Rady Miejskiej Zgorzelec z dnia 08.06.2010 r. – działka znajduje się o obszarze oznaczonym symbolem KS – tereny urządzeń komunikacji samochodowej obejmujące: tereny parkingów samochodów osobowych i garaży.
Działka przeznaczona do przetargu położona w strefie pośredniej miasta, w pobliżu osiedla mieszkaniowego, bezpośrednio przy ul. Orzeszkowej. Kompleks składa się z 86-ciu działek pod zabudowę garażową oraz jednej działki stanowiącej plac manewrowy. Obecnie przetargiem objęta jest 1 nieuzbrojona działka budowlana. Kształt działki regularny, prostokątny, teren płaski. Działka posiada dobrą dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej. Dojazd do działki od strony ul. Chełmońskiego przez działkę nr 2/93, która jako plac manewrowy jest zbywana w udziałach wraz z działką pod zabudowę.

Dla celów zabudowy przedmiotowego terenu przygotowano koncepcje zabudowy, zgodnie z którą nabywcy zabudują działki garażami, w ten sposób, że:

-Garaże będą posadowione szeregowo
-Garaże będą miały jednolitą konstrukcję żelbetową lub murowaną otynkowaną o wymiarach 3m x 6m z dachem jednospadowym ze spadkiem na tył garażu
-Wysokość frontu garażu 2,6m
-Brama uchylna o wymiarach 2,4 m x 2,2 m (+/- 20cm) w kolorze brązowym
-Kolor garażu biały

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych
w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy zgodnie z przedstawioną koncepcją zabudowy w terminie 2 lat w tym:
* rok na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie  fundamentów),
*następny rok na zakończenie budowy.
Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia  budynku do użytku we właściwym Urzędzie.
W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny zobowiązany
jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
-10% wylicytowanej ceny   nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania
-10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu
do jej zagospodarowania.

Forma sprzedaży: na własność.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie 1 miesiąca licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatna przed podpisaniem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wniesienie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461 wadium we wskazanej wysokości najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 08 grudnia 2016 r. włącznie. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 2/37, Obr. XI, AM- 4.  
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu.

Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
 
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
•    osoby fizyczne – dokument tożsamości,
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny
(z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
•    cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.


Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
•    osoby fizyczne – dokument tożsamości,
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny
(z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
•    cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla nieruchomości objętych przetargiem.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 2016, poz. 1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.
Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Uczestnik przetargu, który spóźnił się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 16 GRUDNIA 2016 ROKU

O GODZ. 10.00 W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel.75 77 52 888 w godz. od 7.30 do 15.30.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażową przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:15.11.2016 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.11.2016
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:02