komunikat o zakończeniu postępowania w s. wydania decyzji srodowiskowych

Zgorzelec, 02.12.2016

WIŚM.6220.30.2016  

K O M U N I K A T

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353) Wydział Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych zawiadamia, że w dniu 2 grudnia 2016r. zostało zakończone postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek Pana mgr inż. Bartłomiej Niebudek, Pana mgr inż. Paweł Niebudek reprezentujących pracownię projektową „B.P.Niebudek” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy ul.N.M.Panny 9 działających na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 sierpnia 2016r. udzielonego przez CITRONEX TRANS ENERGY Sp. z o.o., ul.Boh. II AWP 64, 59-900 Zgorzelec, w imieniu którego działa Pan Robert Zarzecki – Prezes Zarządu – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Stacji paliw z restauracją, myjnią, parkingami i infrastrukturą techniczną przy ul.Słowiańskiej w Zgorzelcu na terenie dz. ew. o nr 5/18, 5/19, 5/22, 5,23, 5,24 oraz na fragmencie dz. o nr ew. 5/14 Obr. III AM-6”.

Wydana została decyzja środowiskowa, której uzasadnieniem był brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy, w tym z opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 i są dostępne do wglądu w pok. 215 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:komunikat o zakończeniu postępowania w s. wydania decyzji srodowiskowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.12.2016
Data publikacji:02.12.2016 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż