BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej, będącej własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej, oznaczona jako:

Działka Nr  11/2, Obr. X, AM-3  o powierzchni 677 m2,

KW JG1Z/00015505/9

cena wywoławcza netto wynosi 26.236,90zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i 90/100)

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony  podatek VAT 23%.

wadium: 5.200,00 zł

Działka położona w pobliżu ul. Francuskiej, nad rzeką Czerwona Woda. Kształt nieruchomości nieregularny, niweleta terenu w części płaska, w części znacznie nachylona w kierunku rzeki. Działka częściowo zakrzaczona, częściowo utwardzona. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji deszczowej oraz nieczynny rurociąg kanalizacyjny. Działka posiada dostęp do drogi.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu (Uchwała Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28.06.2016 r. działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem A3.U - tereny zabudowy usługowej. Działka znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, granicy strefy konserwatorskiej historycznej zabudowy miasta i przedmieść Zgorzelca, granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej. Na działce znajduje się także nieprzekraczalna linia zabudowy.

Forma sprzedaży: na własność.
Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 24 stycznia 2017 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 11/2, Obr. X, AM-3.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.
Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
•    osoby fizyczne – dokument tożsamości,
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
•    cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 2016, poz. 1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
DNIA  31 STYCZNIA 2017 R. O GODZ. 14.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Francuskiej w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:19.12.2016 16:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.12.2016
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:02