BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  6

ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec, położonej w Zgorzelcu przy ul. Bolesławieckiej (Lubańskiej), oznaczonej jako:

Działka nr 6/2, Obręb II, AM-8

dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015402/7

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 10.136,90 zł

2.000,00 wadium zł

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Północ w Zgorzelcu w rejonie ulic: Henrykowskiej, Bolesławieckiej, Poluszyńskiego, Lubańskiej i Wróblewskiego – Uchwała Nr 333/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 333/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. teren oznaczony jest symbolem: 8U – tereny zabudowy usługowej.

Działka o kształcie trójkąta, usytuowana na poziomie działki przyległej nr 13/7 oraz powyżej działki nr 21, Obr. II, AM-8 w Zgorzelcu. Po prawej stronie przedmiotowej działki znajduje się cześć budynku niemieszkalnego posadowionego na sąsiedniej nieruchomości (działce nr 13/7), który został wybudowany z przekroczeniem granicy w/w działki.
Teren nieruchomości częściowo ogrodzony siatką stalową. Na działce występują nasadzenia w postaci drzew liściastych. Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy usługowej (parking, stacja diagnostyczna, kamping). Przez działkę przebiega sieć gazowa. Dostęp do drogi publicznej (ulicy Lubańskiej) zapewniony jest poprzez ustanowioną służebność przez działki nr 13/5 i 13/7. Z uwagi na kształt i powierzchnię ograniczona jest możliwość zabudowy działki. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki nr 13/7 i 21, Obr. II, AM-8). Obecnie teren jest dzierżawiony przez właściciela działki przyległej nr 13/7 i jest zagospodarowany jako miejsca postojowe. Nabywca nieruchomości wstąpi w miejsce Gminy Miejskiej Zgorzelec jako Wydzierżawiającego.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 14 LUTEGO 2017 ROKU
O GODZ. 11.00  W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 09 lutego 2017 r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec kserokopii dokumentu potwierdzającego tytuł własnoścido nieruchomości oznaczonych jako działki nr 13/7 i 21, Obr. II, AM-8 wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wadium.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona najpóźniej w dniu 13 lutego 2017 r. na tablicy ogłoszeń nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Domańskiego 6 (I piętro).

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.
Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 07 lutego 2017 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 6/2, Obr. II, AM-8.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.
Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
•    osoby fizyczne – dokument tożsamości,
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
•    cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 2016, poz. 1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie  granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.   Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta Zgorzelec. Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:27.12.2016 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.12.2016
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:02