Komunikat o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji oos

Zgorzelec, 27.02.2017

WIŚM.6220.31.2016  

K O M U N I K A T

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353) Wydział Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych zawiadamia, że w dniu 2 grudnia 2016r. zostało zakończone postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek Pana Sebastiana Machaja – Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul.Srebrna 9 działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12 października 2016r. udzielonego przez Pana Przemysława Mączewskiego pełnomocnika Pana Radosława Przystasz i Pana Grzegorza Manduk współwłaścicieli działek ewid. nr 2/1, 2/3, 2/4, 2/5 Obr. III AM-3 w Zgorzelcu – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum Logistyczno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zgorzelec na działkach ewid. nr 2/1, 2/3, 2/4, 2/5 Obr. III AM-3”.

Wydana została decyzja środowiskowa, której uzasadnieniem był brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy, w tym z opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu.
Akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 i są dostępne do wglądu w pok. 215 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu.
Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji oos
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.02.2017
Data publikacji:27.02.2017 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż